Öppet uppstartsmöte för säkerhetsnätverk

DATUM: 21 September 2020

TID: 08:30-12:00

VAR: Mötet hålls digitalt i Zoom


KOSTNAD: Gratis. Vid avanmälan efter 17 september faktureras 250 kronor.


KONTAKT:
070-461 9453
katarina.gustafsson@ideellarena.se


Ideell Arena bjuder nu in dig som jobbar som säkerhetschef, säkerhetssamordnare eller säkerhetsansvarig – du kan vara ordförande eller förtroendevald med ansvar för frågor inom säkerhet men även kanslichef, HR-chef eller liknande – till att delta i ett säkerhetsnätverk. För att nätverket ska kännas relevant för så många som möjligt vill vi bjuda in till ett uppstartsmöte där ni får lära känna varandra men också komma med förslag inför nätverkets framtida träffar.

Ideell Arena är ett samarbete mellan över 100 nationella riksorganisationer i ideell sektor. Ett av samarbetets huvuduppdrag är att ordna nätverk för ledare i ideell sektor. Vi vet att det gemensamma mötet för ledare inom ideell sektor skapar förutsättningar att lyfta strategiska frågor om hur omvärlden förändras och vilka handlingsalternativ som finns.

Både det inhemska och det globala säkerhetsläget har skapat nya, ofta svåra och kostsamma utmaningar för den ideella sektorn att agera och bedriva verksamhet. Många har därför redan rutiner för hur de ska hantera exempelvis hotfulla situationer, men det saknas strukturerat erfarenhetsutbyte och kunskapsutveckling inom området. Inom detta nätverk tar vi exempelvis upp områden såsom riskbedömning, hotbildsanalys, krisberedskap, strategisk omvärldsbevakning, samt frågor såsom hur vi bygger en säkerhetskultur inom organisationen, vi får tips om ekonomiska bidrag för säkerhetshöjande åtgärder och diskuterar hur vi gemensamt kan agera i civilsamhället för att motverka den antidemokratiska utvecklingen på samhällsnivå.

Säkerhetsfrågor spänner över många fält och verksamheter och ur ett brett perspektiv är det något som alla organisationer behöver ägna sig åt på flera olika sätt. Inte minst ur ett arbetsmiljöperspektiv. Inom exempelvis vårdsektorn, idrotten och inom socialt arbete behöver riskerna för att personal och volontärer ska utsättas för säkerhetsrelaterade incidenter hanteras på ett strukturerat sätt. Insatser mot sexuella övergrepp, mobbning och trakasserier handlar till stor del om säkerhet, kopplat till värdegrunden. Resor i tjänsten föregås i regel av bedömningar och uppskattningar av det aktuella säkerhetsläget. Många organisationer inom civilsamhället verkar också med en ökad hotbild sedan högerextrema partier, grupper och individer agerar ut hat och hot mot våra företrädare och medlemmar.

Tema visselblåsning på första träffen

För att få ett smakprov på vad det kan innebära att delta i detta nätverk lyfter vi vid den första träffen temat visselblåsning. Vad är det som gäller för ideella organisationer i förhållande till lagen om särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden och vad gäller för ideella organisationer i och med det nya EU-direktivet? Vi samtalar kring förhållningssätt och utgångspunkter som kan vara relevanta i upprättandet av en visselblåsarinstruktion.

Medverkande

Anna Medin, förbundsjurist Folkbildningsrådet
Ewa Rutqvist Holmstedter, kanslichef We Effect
Lada Illarionova Biskup, compliance controller We Effect

Välkomna! Anmäl er senast 17 september.