Samverkan

Här kan du läsa mer om de organisationer vi samverkar med på olika sätt. För oss är det viktigt att samverka med andra organisationer för att utveckla vår verksamhet och skapa nya nätverk. För oss är det självklart också ett sätt att sprida kunskap till andra aktörer om civilsamhället och dess förutsättningar och särart.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) har i uppdrag att ta fram kunskap om ungas levnadsvillkor och civilsamhällets förutsättningar detta görs bland annat genom framtagande av studier, stöd till forskningsprojekt om det civila samhället samt arrangerande av konferenser. IDEELL ARENA har ett löpande utbyte med myndigheten genom samverkan kring konferenser och olika former av kunskapsspridning om civilsamhället. IDEELL ARENA:s verksamhetschef sitter även med i myndighetens referensgrupp om forskning och kunskap om det civila samhället.

Euclid network

Euclid Network skapades 2007 av tre parter: IDEELL ARENA, ACEVO (Association of Chief Executives of Voluntary Organisations) samt CJDES (Centre des jeunes, des dirigeants, des acteurs, de la economie social). Euclid har arbetat mycket med att länka samman sociala entrepenörer och frivilligorganisationer runt om i Europa i olika former av projekt samt vid konferenser. Organisationen håller nu på att utveckla sitt arbete med ledarskap i ideell sektor. I denna utvecklingsfas går IDEELL ARENA in med de erfarenheter vi har kring arbetet med strategiskt ledarskap och också med ett svenskt förhållningssätt på ledarskap.

Kurage

Tidskriften Kurage ges sedan januari 2014 ut av Idealistas förlag. IDEELL ARENA ingick tillsammans med LSU och Studieförbundet Vuxenskolan ett tvåårigt avtal med Idealistas förlag för att på så vis trygga fortsatt utgivning efter det att tankesmedjan Sektor3 lades ner. Samtliga IDEELL ARENAs partnerorganisationer erhåller ett exemplar av tidskriften och IDEELL ARENA arrangerar tillsammans med idealistas seminarieaktiviter utifrån de tema som lyfts fram i Kurage. IDEELL ARENA är representerat i Kurages utgivningsråd.