Lästips

Vad vill högsta chefer ha och vad får de ut av sina styrelser?

I den vetenskapliga tidskriften Nonprofit Management and Leaderships vinternummer presenterar författarna Kelly LeRoux och Julie Langer i artikeln What Nonprofit Executives Want and What They Get from Board Members en studie av amerikanska chefers erfarenhet kring styrelsens roll i non-profit organisationer.

Resultaten visar att cheferna var mer intresserade av att styrelsen engagerade sig i frågor om mission och strategiska mål än i administrativa och daglig verksamhet, men att de i samtliga fall önskade mer involvering av styrelsen än vad de faktiskt upplevde att de fick.

Läs mer

IOPs – Enabling or undermining the democratic voice of voluntary organisations?

Uppsatsen, författad av Josefin Smedberg, undersöker i vilken grad en idéburen organisation kan förbli självständig och med den, fortsatt kunna uttrycka sina åsikter och bedriva intressearbete som en del av ett Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP). I uppsatsen konstateras att Röda Korset har kunnat hålla kvar vid sin självständiga roll och oberoende röst.

Läs mer

Ideellt arbete inom idrottsrörelsen

FoU-rapport utgiven av Riksidrottsförbundet skriven av Johan von Essen och Susanne Wallman Lundåsen

Rapporten bygger på data från den senaste befolkningsstudien om medborgerligt engagemang som Ersta Sköndal högskola gjort sedan 1992. Ett antal frågor i den undersökningen berörde specifikt det ideella engagemanget inom idrottsrörelsen. I rapporten jämförs siffror från helheten med de specifika siffror som rör just idrotten. Rapporten redovisar också de tidigare resultaten från befolkningsstudien och resonerar framförallt i termer av att engagemanget är stabilt.

Läs mer

BeGreppbart – Digitalisering

I boken skriver författarna Mathias Cöster och Alf Westelius om vad digitalisering innebär. Ett antal olika infallsvinklar berörs, bland annat den historiska, där digitaliseringens samhällsomfattande system beskrivs med dess konsekvenser för både privatpersoner och organisationer. Vi får följa med i den process som digitaliseringen är och hur den idag berör stora delar av våra liv. För ideella organisationer är det särskilt intressant att läsa om digitaliseringens påverkan på organisering och hur organisationers möjligheter till styrning utvecklats.

Läs mer

Folkrörelserna, Staten och Internetcasinon – En översikt av den svenska spel- och lotterimarknaden

Studien är skriven av Ebba Henrekson och Torbjörn Einarsson. Den svenska spelmarknaden har varit föremål för åtskilliga utredningar. Bara under 2000-talet har fyra utredningar (SOU) presenterats. En ensamutredare har i uppdrag att till 31 mars 2017 presentera förslag på ny spelreglering med utgångspunkt i ett licenssystem.

Diskussionen om spelreglering och licenssystem är av största intresse för ett flertal ideella organisationer som årligen erhåller substantiella ekonomiska bidrag till följd av spel- och lotteriverksamhet.

Einarsson och Henrekson studie ger en historisk tillbakablick av svensk spelmarknad samt en genomgång av olika utredningars slutsatser såväl som en förteckning över vilka spelformer som bedrivs och vilka aktörerna är.

Läs mer

Att vetenskapliggöra drogpolitik

I rapporten ges en analys av hur IOGT-NTO använder vetenskap i organisationens politiska program åren 1989-2015. Rapporten är skriven av Ola Segnestam Larsson.

Rapporten är lätt att läsa och ger en inblick i hur en organisation förhåller sig till forskning över tid, där forskningen blir mer och mer viktig, men där ideologin trots allt är styrande i utformningen av programmen. I alla program som analyseras refereras det till forskning på olika sätt, bland annat samband mellan olika faktorer samt utformning av samhällets politik, men även behovet av mer och oberoende forskning på områden relevanta för IOGT-NTOs arbete.

Läs mer

Systematiskt förbättringsarbete inom idéburen social omsorg

Doktorsavhandling av Truls Neubeck vid Högskolan i Jönköping.

Avhandlingen undersöker förutsättningarna att jobba med systematiskt förbättringsarbete för att förbättra arbetet i idéburen social omsorg. Truls Neubeck har under 5 år studerat över 100 förbättringsprojekt hos medlemmar i Famna, riksorganisationen för idéburen vård och social omsorg. Bland de studerade projekten utkristalliserade sig ett antal intressanta fall som Truls Neubeck undersökt djupare, och som visade hur organisationerna med framgång kan kombinera systematiskt förbättringsarbete med värdegrundsfrågor i vardagen.

Läs mer

Medlemmar, ideologi och strategi – Forskning i fickformat

En studie av IOGT-NTO 1970 – 2009. Temat för studien är hur en medlemsbaserad organisation styrs av sina huvudmän. Studien är en populärvetenskaplig version av Stefan Einarssons avhandling ”Ideology Being Governed: Strategy Formation in Civil Society”. Stefan har studerat IOGT-NTO men observationer och slutsatser kan appliceras på och jämföras med en lång rad av organisationer i ideell sektor.

Läs mer

Balancing institutional logics

David Falk och Helene Sandwalls mastersuppsats skulle på svenska kunna heta ”hybridresan”.

Författarna har över tid studerat Friskis och Svettis och Svenska Turistföreningen. Ett antal centrala händelser i organisationernas hybridresor lyfts fram och diskuteras. I STF: s fall gäller det bland annat 1990 då vandrarhemsmonopolet utmanas och delar av verksamheten bolagiseras. I fallet Friskis och Svettis nämns 1989 då gym och spinning blir en ny del av verksamheten eller 2002 när den svarta boken lanseras. Uppsatsen avslutas med en jämförande diskussion om hur de två organisationerna tacklat balansgången mellan kommersiell och ideell logik.

Läs mer

Ett medlemskap i tiden

Korpen är mitt uppe i en strategisk process med namnet: Fokus Korpen. Inför Korpens representantskap i maj har olika underlag tagits fram gällande synen på medlemsbegrepp och medlemskap. Förutom projektgruppens förslag finns en rad olika kunskapssammanställningar som du kan läsa om i vårt tips.

Läs mer