Lästips

Medlemmar, ideologi och strategi – Forskning i fickformat

En studie av IOGT-NTO 1970 – 2009. Temat för studien är hur en medlemsbaserad organisation styrs av sina huvudmän. Studien är en populärvetenskaplig version av Stefan Einarssons avhandling ”Ideology Being Governed: Strategy Formation in Civil Society”. Stefan har studerat IOGT-NTO men observationer och slutsatser kan appliceras på och jämföras med en lång rad av organisationer i ideell sektor.

Läs mer

Balancing institutional logics

David Falk och Helene Sandwalls mastersuppsats skulle på svenska kunna heta ”hybridresan”.

Författarna har över tid studerat Friskis och Svettis och Svenska Turistföreningen. Ett antal centrala händelser i organisationernas hybridresor lyfts fram och diskuteras. I STF: s fall gäller det bland annat 1990 då vandrarhemsmonopolet utmanas och delar av verksamheten bolagiseras. I fallet Friskis och Svettis nämns 1989 då gym och spinning blir en ny del av verksamheten eller 2002 när den svarta boken lanseras. Uppsatsen avslutas med en jämförande diskussion om hur de två organisationerna tacklat balansgången mellan kommersiell och ideell logik.

Läs mer

Ett medlemskap i tiden

Korpen är mitt uppe i en strategisk process med namnet: Fokus Korpen. Inför Korpens representantskap i maj har olika underlag tagits fram gällande synen på medlemsbegrepp och medlemskap. Förutom projektgruppens förslag finns en rad olika kunskapssammanställningar som du kan läsa om i vårt tips.

Läs mer

Ram och Kram – Ledarskapets betydelse för organisationskulturen

Det unika med en ideell organisation är inte organisationens idé och ändamål utan den kultur som präglar ledarskapet, samarbetet och organisationen som helhet. Detta går som en tråd genom boken: att leda utifrån uppdraget men framförallt säkerställa att organisationens kultur (värderingar och förhållningssätt) är i samklang med organisationens idé. Författare till boken är Anna Iwarsson.

Läs mer

Villkor för ideella föreningar och trossamfund

Myndigheten för Ungdoms- och civilsamhällesfrågor har kommit ut med en ny studie om det civila samhällets villkor, förutsättningar och självständighet. Denna gång har studien en inriktning på trossamfund.

En stor fördel med studien är det jämförande perspektivet då myndigheten gav ut en liknande studie 2013. I den senaste studien kan bland annat noteras ett ökat beroende av offentliga medel hos ideella föreningar för att de ska kunna bedriva sin kärnverksamhet.

Läs mer

Idrottens pris

I rapporten Idrottens pris undersöks i en delstudie hur föräldrar till idrottsaktiva barn ser på en ökad kommersialisering av barn-och ungdomsidrott. Den andra delstudien undersöker hur representanter för ett antal idrottsföreningar ser på medlemskap och ideellt engagemang och då i ljuset av såväl en marknadisering och professionalisering av ideell sektor.

Läs mer

Folk i rörelse – medborgerligt engagemang 1992-2014

I rapporten Folk i rörelse – medborgerligt engagemang 1992-2014 presenterar forskarna Johan von Essen, Magnus Jegermalm och Lars Svedberg vid Ersta Sköndal högskola en undersökning av svenskarnas ideella/frivilliga arbete och informella insatser. Undersökningen visar inte oväntat på en stabilitet när det gäller graden av engagemang.

Läs mer

Förtroendevald

Äntligen är den här. Antologin om förtroendevalda som är framtagen på initiativ av IDEELL ARENA. I boken ger åtta forskare en bild av möjligheter och utmaningar för förtroendevalda i ideell sektor. Redaktör för boken är Ola Segnestam Larsson.

Läs mer

Makt utan mandat

Forskarna Christina Garsten, Bo Rothstein och Stefan Svallfors har i ett tvärvetenskapligt projekt kartlagt en grupp politiska makthavare som vare sig är förtroendevalda eller meritrekryterade, opolitiska tjänstemän. Författarna väljer att kalla gruppen ”policyprofessionella”. Författarna menar att gruppen ökat kraftigt de senaste årtiondena och så även gruppens inflytande och de höjer ett varningens finger för att detta inflytande äventyrar det demokratiska ansvarsutkrävandet.

Läs mer

Sändning av Vetenskapsrådets kvartalsseminarium 21 april

Den 21 april sänds Vetenskapsrådets kvartalsseminarium i Kunskapskanalens serie Samtiden. På kvartalsseminariet sattes det nya civilsamhället under lupp med nedslag i trender, kulturer, allianser och omförhandlade former för medborgarskap och deltagande. Tre nya inslag belyses under seminariet: globaliseringen, individualiseringen och den tekniska utvecklingen.

Läs mer