Lästips

Idrottens samhällsnytta

Riksidrottsförbundet har publicerat en vetenskaplig översikt av idrottsrörelsens mervärden för individ och samhälle. Rapporten Idrottens samhällsnytta är en kommenterad forskningsöversikt som visst kan ses som specifik ur riksidrottsförbundets intresse. Men rapporten borde även vara av allmänintresse för de som funderar kring forskningens roll när det kommer till att visa uppdragets betydelse, resultat och effekter.

Läs mer

Toleransens mekanismer

Forum för levande historia har tagit fram en tvärvetenskaplig antologi om tolerans. I antologin skriver forskare från olika discipliner och ger oss en inblick i toleransens historia, utveckling och uttryck och som titeln anger också mekanismerna bakom tolerans och om det är möjligt att påverka den. Fokus ligger på toleransens …

Läs mer

Civilsamhället i det transnationella rummet

I den nya forskarantologin uppmärksammas hur idéer och praktiker från olika delar av världen letar sig in i civilsamhället. Boken innehåller tolv kapitel där författare från olika vetenskapliga discipliner beskriver hur nya idéer översätts och vävs ihop med det redan befintliga samhället. Genom att betrakta själva rummet där dessa utbyten sker ges en ny bild av samhällets utveckling och viktiga frågor kring ideell sektors och den svenska folkrörelsen utveckling dyker upp. Antologin är en fristående uppföljare på Civilsamhället i samhällskontraktet och har tagits fram i samarbete med Stockholm Centre for Civil Society Studies och IDEELL ARENAs vetenskapliga råd. Redaktörer för boken är Filip Wijkström, Marta Reuter och Abbas Emami.

Läs mer

Vad vill högsta chefer ha och vad får de ut av sina styrelser?

I den vetenskapliga tidskriften Nonprofit Management and Leaderships vinternummer presenterar författarna Kelly LeRoux och Julie Langer i artikeln What Nonprofit Executives Want and What They Get from Board Members en studie av amerikanska chefers erfarenhet kring styrelsens roll i non-profit organisationer.

Resultaten visar att cheferna var mer intresserade av att styrelsen engagerade sig i frågor om mission och strategiska mål än i administrativa och daglig verksamhet, men att de i samtliga fall önskade mer involvering av styrelsen än vad de faktiskt upplevde att de fick.

Läs mer

IOPs – Enabling or undermining the democratic voice of voluntary organisations?

Uppsatsen, författad av Josefin Smedberg, undersöker i vilken grad en idéburen organisation kan förbli självständig och med den, fortsatt kunna uttrycka sina åsikter och bedriva intressearbete som en del av ett Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP). I uppsatsen konstateras att Röda Korset har kunnat hålla kvar vid sin självständiga roll och oberoende röst.

Läs mer

Ideellt arbete inom idrottsrörelsen

FoU-rapport utgiven av Riksidrottsförbundet skriven av Johan von Essen och Susanne Wallman Lundåsen

Rapporten bygger på data från den senaste befolkningsstudien om medborgerligt engagemang som Ersta Sköndal högskola gjort sedan 1992. Ett antal frågor i den undersökningen berörde specifikt det ideella engagemanget inom idrottsrörelsen. I rapporten jämförs siffror från helheten med de specifika siffror som rör just idrotten. Rapporten redovisar också de tidigare resultaten från befolkningsstudien och resonerar framförallt i termer av att engagemanget är stabilt.

Läs mer

BeGreppbart – Digitalisering

I boken skriver författarna Mathias Cöster och Alf Westelius om vad digitalisering innebär. Ett antal olika infallsvinklar berörs, bland annat den historiska, där digitaliseringens samhällsomfattande system beskrivs med dess konsekvenser för både privatpersoner och organisationer. Vi får följa med i den process som digitaliseringen är och hur den idag berör stora delar av våra liv. För ideella organisationer är det särskilt intressant att läsa om digitaliseringens påverkan på organisering och hur organisationers möjligheter till styrning utvecklats.

Läs mer

Folkrörelserna, Staten och Internetcasinon – En översikt av den svenska spel- och lotterimarknaden

Studien är skriven av Ebba Henrekson och Torbjörn Einarsson. Den svenska spelmarknaden har varit föremål för åtskilliga utredningar. Bara under 2000-talet har fyra utredningar (SOU) presenterats. En ensamutredare har i uppdrag att till 31 mars 2017 presentera förslag på ny spelreglering med utgångspunkt i ett licenssystem.

Diskussionen om spelreglering och licenssystem är av största intresse för ett flertal ideella organisationer som årligen erhåller substantiella ekonomiska bidrag till följd av spel- och lotteriverksamhet.

Einarsson och Henrekson studie ger en historisk tillbakablick av svensk spelmarknad samt en genomgång av olika utredningars slutsatser såväl som en förteckning över vilka spelformer som bedrivs och vilka aktörerna är.

Läs mer

Att vetenskapliggöra drogpolitik

I rapporten ges en analys av hur IOGT-NTO använder vetenskap i organisationens politiska program åren 1989-2015. Rapporten är skriven av Ola Segnestam Larsson.

Rapporten är lätt att läsa och ger en inblick i hur en organisation förhåller sig till forskning över tid, där forskningen blir mer och mer viktig, men där ideologin trots allt är styrande i utformningen av programmen. I alla program som analyseras refereras det till forskning på olika sätt, bland annat samband mellan olika faktorer samt utformning av samhällets politik, men även behovet av mer och oberoende forskning på områden relevanta för IOGT-NTOs arbete.

Läs mer

Systematiskt förbättringsarbete inom idéburen social omsorg

Doktorsavhandling av Truls Neubeck vid Högskolan i Jönköping.

Avhandlingen undersöker förutsättningarna att jobba med systematiskt förbättringsarbete för att förbättra arbetet i idéburen social omsorg. Truls Neubeck har under 5 år studerat över 100 förbättringsprojekt hos medlemmar i Famna, riksorganisationen för idéburen vård och social omsorg. Bland de studerade projekten utkristalliserade sig ett antal intressanta fall som Truls Neubeck undersökt djupare, och som visade hur organisationerna med framgång kan kombinera systematiskt förbättringsarbete med värdegrundsfrågor i vardagen.

Läs mer