Nätverk

IDEELL ARENAs nätverk är en grundläggande del i att stödja kunskapsutvecklingen i ideell sektor. I nätverken ges möjlighet för ledande förtroendevalda och tjänstemän att dela erfarenheter, få input från forskning om ideell sektor och dess ledning och styrning samt undersöka möjligheter till olika sätt att utveckla den egna verksamheten. Nätverken leds av processledare med erfarenhet av det specifika området, god kännedom om ideell sektor och kunskap om hur man på bästa sätt leder erfarenhetsutbytet deltagare emellan.

GS och ordförandenätverket ingår i IDEELL ARENAs partneravgift, medan övriga nätverk finansieras med en årlig deltagaravgift. Kontaktuppgifter till processledare, avgiftsnivåer och mer information om upplägg och innehåll hittar du i respektive nätverksinformation.

 

Ekonomichefsnätverket

Ekonomichefsnätverket riktar sig till ekonomichefer, administrativa chefer, controllers eller motsvarande samt högsta chef i organisation utan egen ekonomichef. Nätverket erbjuder erfarenhetsutbyte och utveckling av roll och uppgifter med hjälp av interna och externa resurser. Vidare följer nätverket aktuell forskning inom området.

Läs mer

Engagemangsnätverket

Ett nätverk för dig som har ansvaret för att få fler att engagera sig i sin organisation. Nätverket riktar sig till personer som har det övergripande ansvaret för att utveckla medlemmars eller andra aktiva personers engagemang i organisationen på nationell nivå.

Läs mer

GS-nätverken

Ideell Arena har för närvarande fyra nätverk för generalsekreterare eller motsvarande högsta chefstjänsteman inom organisationen. Ett av nätverken riktar sig särskilt till dig som är högsta tjänsteperson med ansvar för ett litet kansli. Nätverken diskuterar allmänna ledarskaps- och chefsfrågor, samt mer personliga och aktuella utmaningar.

Läs mer

HR-chefsnätverket

HR-chefsnätverket riktar sig till HR-chefer eller motsvarande samt högsta chef i organisation utan egen personalfunktion. Deltagarna kommer från såväl stora, medelstora och sett till antal anställda mindre organisationer inom civilsamhället. Den gemensamma nämnaren är kunskapen om och ansvaret för HR-frågorna i organisationen.

Läs mer

IT-chefsnätverket

Nätverket riktar sig till dig som har ansvar för det strategiska arbetet kring IT-utnyttjande och IT-lösningar. Nätverket erbjuder erfarenhetsutbyte och utveckling av roll och uppgifter med hjälp av nätverksmedlemmarna och externa resurser.

Läs mer

Kommunikatörsnätverket

Kommunikatörsnätverket riktar sig till personer som ansvarar för det strategiska arbetet kring information och kommunikation i organisationen. Det kan vara informatörer, webbredaktörer, kommunikatörer, pressansvariga, journalister eller motsvarande.

Läs mer

Medarbetarskap, ledarskap och chefsroll

Detta är ett nätverk, i Ideell Arenas regi, för ideell sektors ledande företrädare. Nätverket är en plattform för löpande erfarenhetsutbyte, där deltagarna bidrar med och tar del av viktiga exempel och ny forskning kring medarbetarskap, ledarskap och chefsroll. Aktivt arbete med medarbetarskap, ledarskap och chefsroll är avgörande för hur en …

Läs mer

Nätverket för kommunikationschefer

Nätverket riktar sig till kommunikationschefer i större organisationer med eget personal- och budgetansvar. Nätverket för kommunikationschefer erbjuder erfarenhetsutbyte och utveckling av roll och uppgifter med hjälp av interna och externa resurser. Vidare följer nätverket aktuell forskning inom området.

Läs mer

Nätverket för strategisk verksamhetsutveckling

Nätverket riktar sig till verksamhetsutvecklare, förändringsledare eller motsvarande som har ett uttalat ansvar för utveckla och följa upp organisationens verksamhet på strategisk nivå. Nätverket är öppet för dig som arbetar inom ideell sektor.

Läs mer

Opinionsbildarnätverket

Är du intresserad av att vara med i ett nätverk kring opinionsbildning och påverkansarbete? Nätverket vänder sig till dig som leder och bedriver opinions- och påverkansarbete.

Läs mer

Ordförandenätverket

Vill du kontinuerligt träffa andra ordföranden vid kortare träffar för erfarenhetsutbyte är det här ett nätverk för dig. Ordförandenätverket är ett samarbete mellan IDEELL ARENA och Forum och vänder sig specifikt till ordföringar från någon av dessa organisationer.

Läs mer