Nätverk

IDEELL ARENAs nätverk är en grundläggande del i att stödja kunskapsutvecklingen i ideell sektor. I nätverken ges möjlighet för ledande förtroendevalda och tjänstemän att dela erfarenheter, få input från forskning om ideell sektor och dess ledning och styrning samt undersöka möjligheter till olika sätt att utveckla den egna verksamheten. Nätverken leds av processledare med erfarenhet av det specifika området, god kännedom om ideell sektor och kunskap om hur man på bästa sätt leder erfarenhetsutbytet deltagare emellan.

GS och ordförandenätverket ingår i IDEELL ARENAs partneravgift, medan övriga nätverk finansieras med en årlig deltagaravgift. Kontaktuppgifter till processledare, avgiftsnivåer och mer information om upplägg och innehåll hittar du i respektive nätverksinformation.

 

Engagemangsnätverket

Ett nätverk för dig som har ansvaret för att få fler att engagera sig i sin organisation. Nätverket riktar sig till personer som har det övergripande ansvaret för att utveckla medlemmars eller andra aktiva personers engagemang i organisationen på nationell nivå.

Läs mer

GS-nätverken

Ideell Arena har för närvarande fem nätverk för generalsekreterare eller motsvarande högsta chefstjänsteman inom organisationen. Ett av nätverken riktar sig särskilt till dig som är högsta tjänsteperson med ansvar för ett litet kansli. Nätverken diskuterar strategiska ledarskapsfrågor, allmänna ledarskaps- och chefsfrågor, samt mer personliga och aktuella utmaningar. Forskningen är så klart en central del i utvecklingen av kunskapen i gruppen.

Läs mer

HR-chefsnätverket

HR-chefsnätverket riktar sig till HR-chefer eller motsvarande samt högsta chef i organisation utan egen personalfunktion. Deltagarna kommer från såväl stora, medelstora och sett till antal anställda mindre organisationer inom civilsamhället. Den gemensamma nämnaren är kunskapen om och ansvaret för HR-frågorna i organisationen.

Läs mer

Juristnätverket

Nätverket vänder sig till dig som är förbundsjurist eller dig som jobbar med juridiska frågor på organisatorisk nivå. Juristuppdraget i ideell sektor har stora likheter mellan organisationerna, men rollen kan många gånger vara ensam på den enskilda arbetsplatsen. Att utbyta erfarenheter och dela med sig av kunskap är en central del i nätverket. Nätverket diskuterar bland annat stadgefrågor, uteslutning av medlemmar, GDPR, EUs upphovsrättsdirektiv, moms på interna tjänster och demokratiska processer. Det som förenar frågorna är det organisatoriska perspektivet.

Läs mer

Medarbetarskap, ledarskap och chefsroll

Detta är ett nätverk, i Ideell Arenas regi, för ideell sektors ledande företrädare. Nätverket är en plattform för löpande erfarenhetsutbyte, där deltagarna bidrar med och tar del av viktiga exempel och ny forskning kring medarbetarskap, ledarskap och chefsroll. Aktivt arbete med medarbetarskap, ledarskap och chefsroll är avgörande för hur en …

Läs mer

Nätverket för kommunikationschefer

Nätverket riktar sig till kommunikationschefer i större organisationer med eget personal- och budgetansvar. Nätverket för kommunikationschefer erbjuder erfarenhetsutbyte och utveckling av roll och uppgifter med hjälp av interna och externa resurser. Vidare följer nätverket aktuell forskning inom området.

Läs mer

Nätverket för strategisk ekonomistyrning

Ideell Arenas nätverk för strategisk ekonomistyrning riktar sig till dig som påverkar den strategiska utvecklingen i din organisation. Du kan vara ekonomichef, controller, administrativ chef, högste chef i org. utan ekonomichef. Nätverket diskuterar och problematiserar de strategiska utmaningarna kring ekonomi och redovisning.

Läs mer

Nätverket för strategisk IT och digitalisering

Nätverket riktar sig till dig som är administrativ chef, IT-chef, IT-strateg, kanslichef, CIO, CDO eller liknande men det som förenar er att ni har mandat att påverka organisationens strategiska inriktning vad gäller arbetet med IT och digitalisering. Det kan också vara så att du har ett strategiskt ansvar på verksamhetsnivå där frågor med fokus på IT vuxit.

Läs mer

Nätverket för strategisk kommunikation

Ideell Arenas nätverk för strategisk kommunikation riktar sig till personer som ansvarar för det strategiska kommunikationsarbetet i en ideell organisation.

Du kan ha titel som kommunikationsansvarig, kommunikatör, PR-ansvarig eller liknande men det som förenar er att ni har mandat att påverka organisationens strategiska kommunikationsinriktning. (Notera att det finns ett särskilt nätverk för kommunikationschefer om du har arbetsledaransvar.)

Läs mer

Nätverket för strategisk verksamhetsutveckling

Nätverket riktar sig till verksamhetsutvecklare, förändringsledare eller motsvarande som har ett uttalat ansvar för utveckla och följa upp organisationens verksamhet på strategisk nivå. Nätverket är öppet för dig som arbetar inom ideell sektor.

Läs mer

Opinionsbildarnätverket

Är du intresserad av att vara med i ett nätverk kring opinionsbildning och påverkansarbete? Nätverket vänder sig till dig som leder och bedriver opinions- och påverkansarbete.

Läs mer

Ordförandenätverket

Vill du kontinuerligt träffa andra ordföranden vid kortare träffar för erfarenhetsutbyte är det här ett nätverk för dig. Ordförandenätverket är ett samarbete mellan IDEELL ARENA och Forum och vänder sig specifikt till ordföringar från någon av dessa organisationer.

Läs mer

Säkerhetsnätverket

Säkerhetsnätverket vänder sig till dig som arbetar som säkerhetschef, säkerhetssamordnare eller säkerhetsansvarig, du kan vara ordförande eller förtroendevald med ansvar för frågor inom säkerhet men även kanslichef, HR-chef eller liknande för att delta i nätverket. Nätverket och dess deltagare är en viktig del när det gäller att fördjupa Ideell Arenas …

Läs mer