Nätverk

IDEELL ARENAs nätverk är en grundläggande del i att stödja kunskapsutvecklingen i ideell sektor. I nätverken ges möjlighet för ledande förtroendevalda och tjänstemän att dela erfarenheter, få input från forskning om ideell sektor och dess ledning och styrning samt undersöka möjligheter till olika sätt att utveckla den egna verksamheten. Nätverken leds av processledare med erfarenhet av det specifika området, god kännedom om ideell sektor och kunskap om hur man på bästa sätt leder erfarenhetsutbytet deltagare emellan.

GS och ordförandenätverket ingår i IDEELL ARENAs partneravgift, medan övriga nätverk finansieras med en årlig deltagaravgift. Kontaktuppgifter till processledare, avgiftsnivåer och mer information om upplägg och innehåll hittar du i respektive nätverksinformation.

 

Personalchefsnätverket

Personalchefsnätverken riktar sig till personal-/HR-chefer eller motsvarande samt högsta chef i organisation utan egen personalfunktion. Nätverken för personalchefer erbjuder erfarenhetsutbyte och utveckling av roll och uppgifter med hjälp av interna och externa resurser. Det finns två nätverk. Skillnaden mellan dem ligger i formen.

Läs mer