Om oss

Ideell Arena är ett samarbete mellan idéburna organisationer som startades av forskare och ledare från olika ideella organisationer 1998. Idag driver ett hundratal organisationer Ideell Arena och all verksamhet bygger på erfarenhetsutbyte och ömsesidigt lärande. En viktig utgångspunkt i allt arbete är att det bygger på ett gemensamt ansvarstagande hos partnerorganisationerna för det utvecklingsarbete som sker. Sedan 2018 drivs Ideell Arena som en ideell förening.

Fokus för verksamheten är att utveckla ledning och styrning i den ideella sektorn. Det gör vi genom nyskapande ledarprogram, kreativa mötesplatser, nätverk och främjande av forskning.

I en tid av samhällsförändringar är det viktigt för ideella organisationer och ledare att klargöra sitt uppdrag, dess särart och mervärde. Vi menar att bästa långsiktiga utväxling på sitt handlande får den ledare som har en fördjupad förståelse för den ideella sektorns särdrag och utmaningar. För att komma dit ser vi att det finns ett behov av kontinuerlig och systematisk kompetensutveckling. I centrum för kompetensutvecklingen står forskningsdialogen.

Ett ständigt sökande efter ny kunskap

Forskning om ideella organisationer och dess ledning och styrning kan bidra till förståelsen av den egna verksamheten och omvärlden. Den kan också innebära ett ifrågasättande av ideella organisationers tankesätt och handlingar.

Genom vår verksamhet erbjuder vi unika mötesplatser för ledningspersoner i den ideella sektorns organisationer, att ta del av den absoluta forskningsfronten och få stöd i det egna utvecklingsarbetet på hemmaplan. Vi vill att våra mötesplatser ska vara forum där ideell sektor träffas för att återkommande diskutera gemensamma strategier som formar framtidens civilsamhälle.

Att hitta strategier för sitt strategiska ledarskap handlar lika mycket om att ha koll på omvärlden och det som påverkar förutsättningarna för ledarskapet som att förstå hur modeller och teorier fungerar i verkligheten. Därför utgår en central del av våra mötesplatser från den kompetens och kunskap som finns hos våra partnerorganisationer.