Vision och uppdrag

Vår vision

Högsta ledningen i den ideella sektorns organisationer har god kunskap om sektorns unika förutsättningar. De ser mötet, kunskapen och erfarenhetsutbytet med forskare och ledare inom sektorn som en viktig källa till fördjupning och kritisk reflektion. Insikterna omsätts så att man utifrån uppdraget leder på ett passionerat, kreativt och genomtänkt sätt.

Vårt uppdrag

Samarbetet i IDEELL ARENA har till syfte att:

  • Initiera och utveckla högkvalitativa utvecklingsprogram för ledande förtroendevalda och tjänstemän inom den ideella sektorn för att stärka dess ledarskap;
  • Främja kunskapsutveckling kring den ideella sektorn och dess ledarskap genom att initiera forsknings- och utvecklingsprojekt och verka för ökat samarbete mellan forskare, universitet, högskolor, folkbildning och de ideella organisationerna;
  • Utgöra en mötesplats för erfarenhetsutbyte mellan ledande förtroendevalda och tjänstemän inom ideell sektor.