Sammandrag och reflektioner om vad ideella organisationer kan lära av att anställa forskare

Den 25 maj bjöd Ideell Arena in till ett strategiforum om hur och varför ideella organisationer anställer forskare. På plats fanns såväl forskare som representanter från en rad olika civilsamhällesorganisationer. En av deltagarna var Anna Adeniji, som nu är tillbaka på Södertörns högskola efter att i två år ha undersökt hur Hyresgästföreningens ledning arbetar med normer och representation.

Jag blev snabbt forskar-Anna med de anställda

– I daglig verksamhet i olika sammanhang har jag haft möjlighet att ställa kritiska frågor. Där tror jag att jag gjort störst skillnad, säger Anna Adeniji om sitt arbete hos Hyresgästföreningen och betonar styrkan i att som forskare finnas tillgänglig och närvarande i organisationen hon studerar. Här finns vinster som inte bara direkt kan kopplas till forskningen, utan också till det löpande organisatoriska arbetet.

– Jag blev snabbt forskar-Anna med de anställda, och kanske betyder våra många samtal och själva närvaron av en forskare mer för Hyresgästföreningen än de vetenskapliga artiklar som publiceras längre fram.

Relationen mellan forskaren och organisationen

En fråga som återkom flera gånger i samtalet handlade om hur organisationen och forskaren kan hantera skilda föreställningar om vad som är målet med att ha forskaren i organisationen. I detta sammanhang berördes såväl frågor om forskarens frihet och oberoende som frågor om forskningens användbarhet och strategiska värde. Hur hittas en samsyn mellan organisationens önskemål och forskarens uppdrag?

– Är det effekten, det vill säga förändringen, som är mitt mål? Eller är det avtrycket och bilden av hur det ser ut idag? Hyresgästföreningen vill ju gärna veta ’Men hur går vi vidare då?’ – något jag som forskare inte alltid kan ge svar på här och nu, avslutar Anna.

Flera deltagare underströk vikten av ett långsiktigt förhållningssätt till forskning. I samtalet upprepades betydelsen av erfarenhetsutbyte och en fortsatt diskussion om ideella organisationers förutsättningar att anställa en forskare – och vad som händer när de gjort det. Hyresgästföreningens ordförande Marie Linder betonar i en kommentar ideella organisationers gemensamma ansvar.

– Det är viktigt att vi som ledare visar på forskningens betydelse för vårt lärande och våra utvecklingsprocesser. Vi har ett ansvar att bidra till att mer forskning sker inom vår sektor, säger Marie.

Skrivet av Katarina Gustafsson.