Att samtala fram en ny värld

Låter rubriken alltför rosenkindad och äppelkäck? Jo, så kan det förefalla. Men intrycket blir kanske ett annat om jag skyndar mig att tillägga att detta är ett citat hämtat från boken ”Krilons resa” av Eyvind Johnson, skriven 1941, mitt under brinnande världskrig: ”Att samtala fram en ny värld. Det fria samtalet är den stora metod mänskligheten funnit. Det gäller att försvara det fria samtalet”.

Det uppfordrande ”Att samtala fram en ny värld” har 75 år senare fått ny aktualitet i och med att det är titeln på en tänkvärd antologi, över viktiga moment i den svenska människorättsrörelsens samtidshistoria (Föreningen Ordfront & DemokratiAkademin, 2015).

Ett klassiskt inslag i idéburna organisationers inre liv, som jag ofta  funderat kring, är heta, ideologiska debatter i principfrågor. Fullt begripligt uppkommer meningsskiljaktigheter, ibland principiella, där  skiljelinjen emellanåt går mellan anställda och  förtroendevalda. Detta är ett välkänt – och somliga  menar ofrånkomligt – särdrag i idéburna organisationer. Det ligger i sakens natur att det i organisationer med heltidsanställd personal kan vara svårt för ideellt arbetande förtroendevalda och fritidspolitiker att hålla jämna steg med professionella heltidsanställda och hänga med i deras resonemang.

”Det ligger i sakens natur att det i organisationer med heltidsanställd personal kan vara svårt för ideellt arbetande förtroendevalda och fritidspolitiker att hålla jämna steg med professionella heltidsanställda och hänga med i deras resonemang.”

När Amnesty bildades i Sverige fanns först inte någon sådan struktur, utan det hela började i blygsam skala med en mindre krets idealister utan anställd personal, men när organisationen växte tillkom också ett sekretariat. Från början rekryterades de anställda från kretsen av engagerade idealister som varit svenska Amnestys barnmorskor. Engagemang i Amnesty räknades som en merit.

Från min egen erfarenhet kan jag vitsorda att till de tongivande i idédebatten hörde anställda, som i kraft av sitt kunnande och sin erfarenhet åtnjöt högt anseende i Amnesty-rörelsen. Det vore mig främmande att beteckna förhållandet mellan anställda och förtroendevalda som friktionsfritt, tvärtom det förekom spänningar av olika slag och i olika grad, men det är, enligt min mening, inte tu tal om att sekretariatets anställda spelat en stor roll för svenska Amnestys utveckling.

Jag hade förmånen att på nära håll följa hur svenska Amnesty växte och fick ett betydande genomslag även i den internationella Amnesty-rörelsen. Ett annat land, som också hade en stark ställning i den internationella Amnesty-rörelsen, var Frankrike. Där blev spänningarna mellan anställda och förtroendevalda i ett skede mycket starkare. Om jag minns rätt gick det så långt att man bestämde att ingen medlem fick vara anställd och vice versa. En komplett tudelning.

Detta är det mest drastiska grepp för att hantera meningsmotsättningar i en idéburen organisation som jag någonsin stött på. Ett mycket långtgående drag – till ett mycket högt pris, vilket är något jag tagit med mig från min erfarenhet i Amnesty. Hur detta ”yrkesförbud” var möjligt i det rättighetsmedvetna Frankrike begriper jag i och för sig inte, men det är en slående illustration till vilken kraft och energi det ideella engagemanget föder. På gott och ont. För det mesta av godo, anser jag, men någon gång en svårbemästrad och inte direkt konstruktiv kraft.

”Det gäller att försvara det fria samtalet”, skrev Eyvind Johnson, som sagt, mitt under rasande världskrig. Det är en nyttig påminnelse inte bara när krig rasar, utan även i normala, lugna, fredliga sammanhang.

/Manne Wängborg, ordförande i Forum Syd samt Amnesty-medlem, f.d. medlem av svenska Amnestys styrelse


Forum Syd, som funnits i drygt 20 år, är en plattform för närmare 160 medlemsorganisationer, som alla är biståndsaktörer i det svenska civilsamhället. Forum Syds vision är en rättvis och hållbar värld där alla människor har makt att förändra. Syftet är att stärka marginaliserade människor som organiserar sig och hävdar sina rättigheter världen över. Forum Syd bedriver opinionsarbete och vidareförmedlar biståndsmedel från Sida och stöder över 300 partnerorganisationer i 70 länder. Utöver huvudkontoret i Sverige har Forum Syd landkontor i Colombia, Kambodja, Kenya, Somalia och Vitryssland.

Läs mer om IDEELL ARENAs partnerorganisation Forum Syd här

Skrivet av Manne Wängborg.