Civilsamhällets uppsatsstipendium 2020 går till…

Under LedarskapsArenan 2021 den fjärde februari delades Civilsamhällets uppsatsstipendium för 2020 ut, till Elinn Leo Sandberg för hennes masteruppsats Instrumentell paradox i kyrklig praktik: Stödets logik och dramaturgi vid Lunds universitet. Elinn utforskar i sin studie föreställningar och förväntningar på brukare som söker ekonomiskt stöd från Svenska kyrkan – i syfte att bidra med kunskap om brukarperspektivet på fattigdom, ekonomiskt stöd och civilsamhällets roll. Juryns motivering löd:

Uppsatsen visar på en initierad och kompetent analys där betydelsen av det empiriska materialet lyfts fram genom citat samtidigt som referens till teori ges utrymme. Vi får följa intressanta resonemang om kommunikativ respektive instrumentell rationalitet och den paradox som identifierats i studien. 

Läsaren får ta del av en uppsats med hög samhällsrelevans då den pekar på välfärdsstatliga förändringar och samtidigt har fokus på ett fenomen som uppmärksammats i en lägre grad – Svenska kyrkans ekonomiska stöd till utsatta medborgare. Uppsatsen bidrag till forskningen om civilsamhälle på ett originellt sätt genom att undersöka brukares perspektiv på civilsamhällets roll och bidrag i arbetet med fattigdom i Sverige.

Läs Elinn Leo Sandbergs uppsats här

Juryns hedersomnämnande för 2020 går till Simon Hellström och Hulda Karlsson för deras masteruppsats med titeln ’Unit Asking: An effective method for increasing donations? – Replicating, extending and limiting evidence’ – Linköpings universitet.

Juryn har år 2020 bestått av Martha Middlemiss Lé Mon (ordförande), Uppsala universitet, Malin Gawell, Södertörns högskola, Malin Arvidson, Lunds universitet, Marie Nordfeldt, Karlstads universitet, Ola Segnestam Larsson, Ersta Sköndal Bräcke högskola, och Stefan Einarsson, Handelshögskolan i Stockholm.

Utlysning av 2021 års uppsatsstipendium

Du kan nu skicka in bidrag till Civilsamhällets uppsatsstipendium år 2021 och få chansen att belönas med stipendiet på 10 000 kronor.

Skicka din uppsats senast 23 augusti till karin.forsberg@ideellarena.se. Läs mer om kriterier och bedömning i dokumentet nedan.

information-om-civilsamhallets-uppsatsstipendium-2021

 

Skrivet av Karin Forsberg.