Ideell Arena utvecklar processtöd för att stärka projektledare i innovationslabb

Ett av Ideell Arenas långsiktiga uppdrag är att främja kunskapsutvecklingen kring den ideella sektorn och dess ledarskap genom att initiera forsknings- och utvecklingsprojekt. Ideell sektor har en lång historia av idéburen innovation och att driva samhällsförändring genom att initiera och utveckla nya arbetssätt och lösningar. Här finns erfarenheter som måste tas till vara på och processer som kan utvecklas och stärkas ytterligare.

Med stöd från Vinnova har Ideell Arena fått rollen att utforma ett processtöd till projektledare i idéburna innovationsprojekt. Satsningen görs för att stärka projektledare som jobbar med innovation och samhällsförändring samt för att ta vara på och utöka kunskap kring vad det innebär att leda innovationsarbete i ideell sektor.

Ideell Arena utgörs av nittio partnerorganisationer med stor kunskap och erfarenhet av att komma med nya förslag på hur verkliga behov i samhällsutvecklingen kan mötas. Samtidigt finns det förvånansvärt lite kunskap om hur ledare i ideell sektor kan förhålla sig till innovation och liknande utveckling. Därför är det väldigt roligt att vi i denna satsning får möjligheten att ta fram ny kunskap, kunskap som sedan kan användas för att ytterligare stärka ledare i ideell sektor, säger Truls Neubeck, verksamhetschef på Ideell Arena.

Arbetet med att stödja projektledarna och ta fram ny kunskap koordineras av Ideell Arena och genomförs i samarbete med Södertörns högskola och Luleå tekniska universitet. Projektet sker parallellt med att Vinnova ger 25 miljoner till innovationslabb för att öka inkluderingen och bidra till att bryta det sociala utanförskapet. Ett flertal av Ideell Arenas partners är med och bidrar till innovationslabben på olika sätt, bland annat som aktörer i de olika innovationsprojekten.

Läs mer om Vinnovas satsning på innovationslabb.

Skrivet av Katarina Gustafsson.