Ideellt och offentligt samarbete – Inget nytt fenomen

Överenskommelserna, politik för det civila samhället och MUCF:s uppdrag etablerades på 00-talet, men samarbete ideellt-offentligt är inget nytt fenomen. Lekmannaövervakare har funnits i över 100 år, kontaktpersoner och övriga uppdrag inom socialtjänsten infördes med nya socialtjänstlagen på 80-talet, lagstiftningen kring gode män och förvaltare vilar på föräldrabalken från 20-talet och stödpersoner inom tvångspsykiatrin har funnits sedan början av 90-talet.

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare (RFS) bildades på 60-talet som en sammanslutning för lekmannaövervakare och fick senare sällskap av kontaktperson, kontaktfamilj, stödfamilj, stödperson, besökare på anstalt och häkte, god man, förvaltare och god man för ensamkommande barn. Vårt senaste tillskott bland uppdragen är särskilt förordnad vårdnadshavare från 2012.

Utifrån vår snart 50-åriga erfarenhet av samarbete med offentliga företrädare följer här tre uppmaningar som vi anser är särskilt viktiga för att kunna etablera goda relationer mellan ideella och offentliga aktörer:

Gör en kompetensutvecklingsplan för frivilliga!

Att insatsen är ett frivilliguppdrag motsäger inte att det ska utföras professionellt. Det är den frivillige som ska stå upp för brukarens rättigheter och känna till samhällets resurser. För att kunna göra detta krävs att uppdragsgivaren erbjuder relevant utbildning. RFS anser att grundutbildning ska vara obligatorisk för nya uppdragstagare och att de regelbundet ska erbjudas vidareutbildning. Detta är tyvärr inte fallet hos alla myndigheter idag.

Jobba med relationen!

Den medborgarinsyn som frivilliga samhällsarbetare utövar genom att besöka t ex anstalter eller slutna vårdinrättningar ger en unik inblick i miljöer med tvångsinslag där mänskliga rättigheter är starkt beskurna. Om inte en trygg och förtroendefull relation är skapad finns risk att vittnesmål om misstänkta missförhållanden uteblir. Kontinuerlig uppföljning och regelbunden handledning från uppdragsgivarens sida grundar en tillitsfull relation. När jag som stödperson blir uppringd av “min” handläggare på patientnämnden och får frågor kring hur relationen med brukaren fungerar är det mycket lättare att svara än att formulera problemet själv och ringa en utsedd tjänsteperson. Kontakten gör att jag känner mig uppskattad och värdefull i min roll som frivillig uppdragstagare.

Fortsätt vara ideell!

För många brukare är kontakten med en frivillig samhällsarbetare den enda som inte är med en tjänsteperson. Med den frivilliga kan ett vardagligt samtal föras som inte går ut på att bedöma, få fram underlag för ett beslut eller behandla. Relationen bidrar till att individen känner sig sedd och bekräftad. Rätt använda kan kombinationen av lagreglerade insatser från en tjänsteperson och det mervärde en frivillig samhällsarbetare bidrar med leda till att en brukare på sikt inte behöver myndigheten längre. Det är trots allt den bästa samhällsekonomiska investeringen.

RFS ser en fortsatt stark vilja att stödja en medmänniska i en utsatt situation. Det är i den mellanmänskliga relationen kraften till förändring uppstår. Därför kommer vi att fortsätta bevaka och utveckla frivilliga samhällsuppdrag i minst 50 år till.

/Jenny Ögren, förbundsordförande RFS


RFS har ca 70 lokalföreningar vars 6 500 medlemmar har frivilliguppdrag som är reglerade i lag och förmedlas av en myndighet. RFS vill:

  • att brukare, klienter, patienter och huvudmän som är i behov av stödinsatser från frivilliga samhällsarbetare ska få en rättssäker insats med god kvalitet
  • att de som tar uppdragen ska få utbildning, stöd och uppmuntran
  • att frivilligheten i dessa insatser för en medmänniska värnas

Läs mer om Ideell Arenas partner RFS


 

 

Skrivet av Jenny Ögren.