Intervju med Gunnar Håkansson

Gunnar Håkansson är generalsekreterare på Svenska Golfförbundet. Han gick programmet 2012/2013 och förklarar varför han gillar programmet.

– En del som jag vill lyfta fram och som också går hand i hand med min största förväntan innan jag började på Fenixprogrammet är mötet med alla deltagare. Att få speglas i personer med liknande värderingar fast inom olika områden. Jag har mött människor som jag vanligtvis inte träffar, forskare och deltagare som har andra perspektiv. Det var skönt att få lyssna på hur andra gjort. På sikt kommer jag ha stor nytta av de kontakter som jag fått under programmets gång.

En AHA-upplevelse som Gunnar delar med sig av är insikten om hur viktigt det är att förhålla sig till alla de delar som påverkar människors liv. Han utgår i sitt exempel från en modell som en av Fenixprogrammets medverkande forskare, Johan Hvenmark, presenterade, där ideell sektor ingår i en modell där familj, samhälle och kommersiella näringar påverkar människors vardag.

– Om vi vill fortsätta ha en påverkan på människors liv och känna att det är angeläget för dem att vara med i Golfförbundet, så måste vi förstå hur andra jobbar, vad vi gör bra och vad vi gör dåligt. Golfförbundets verksamhet ligger nära de kommersiella näringarna och vi brottas hela tiden med värdediskussionen medlem/kund. Konkret har modellen gjort att jag har fått insikter om att vi som centralorganisation behöver stärka våra lokalföreningars förhållningssätt och därmed deras kommunikation så att medlemsfokuset blir mer närvarande.

Vi pratar länge och ingående om potentiella utmaningar och möjligheten att skapa utveckling ur dem. För Gunnar är det framförallt några insikter som är påtagliga och som han gärna vill implementera i Golfförbundet.

– Vi gör mycket av det vi gjort, för att vi alltid har gjort på ett specifikt sätt. Vi ifrågasätter inte våra sätt att arbeta, vilket leder till att vi inte förändras. På ett rent praktiskt plan tycker jag att våra planeringsprocesser är stela och inte anpassade efter hur människors drivkrafter ser ut hos oss. Många av de organisationer som jag fått spegla Golfförbundet i har mer levande processer för hur idédebatten förs. Deras diskussioner kring det idéburna, om riktningen och varför just den riktningen är relevant, är mer dynamiska.

En av de största utmaningarna för många av deltagarna på Fenixprogrammet är att många av de lärdomar och insikter som kommer fram tar lång tid att implementera i organisationen. På frågan om var Golfförbundet är om 10 år är Gunnars svar självklart.

– Då vet vi varför människor i vår organisation engagerar sig och det är detta som formar och sätter prägel på vilken verksamhet vi har.  Samhällsnyttan med golfen är också mer tydlig och då med fokus på folkhälsa.