Intervju med Thérèse Kärrman

THERES~1

”En trygg hamn att prata om förutsättningar för att bedriva opinionsbildande verksamhet”

Thérèse Kärrman är intressepolitiskt sakkunnig på Cancerfonden sedan mars 2012. Hon var med och startade upp opinionsbildarnätverket under hösten förra året.

– Vi hade en idé om att det behövdes ett nätverk för opinionsbildare i ideell sektor. IDEELL ARENA möjliggjorde och hade nätverket för att idén skulle bli verklighet.

Opinionsbildarnätverket riktar sig till personer som har ett opinionsbildande ansvar i sin organisation. Nätverket består idag av 12 personer från små och stora organisationer och rollerna varierar mellan pressekreterare, politiskt sakkunnig och opinionsansvarig. Therese understryker dock att titlarna är oväsentliga och att det som är gemensamt för deltagarna är att de är tjänstemän som jobbar med opinionsbildning och att de sitter i processerna där verksamheten sker.

När vi kommer in på vilka frågor som diskuteras i nätverket är det ett tema som klart och tydligt framträder som starkast. Förutsättningarna att driva opinionsbildande verksamhet. Thérèse berättar att det kan handla både om externa möjligheter som interna.

– I uppstartsfasen av nätverket pratade vi om att nätverket inte skulle diskutera organisation, fokus skulle vara hantverket. Där frågor som, hur blir vi kompetenta opinionsbildare och vilka är de viktigaste personerna att jobba med, skulle vara utgångspunkten. Idag fyra träffar senare har vi insett att vi möter samma utmaningar oavsett storlek på organisation och syfte med vår opinionsbildning.

Thérèse roll som intressepolitiskt sakkunnig är bland annat att skapa opinion kring tobaksfrågan och jobba med Cancerfondens närvaro under Almedalen.

– I vårt arbete behöver vi ibland få en bred majoritet av ideella organisationer att skriva under på idéer som vi vill ska få ett stort genomslag. Vid dessa tillfällen är nätverket fantastiskt. Där har vi som organisation, snabba ingångar till andra organisationer och kan snabbt få svar på om organisationerna vill stötta oss i just den specifika frågan.

Ett av de teman som diskuterats är närvaro i Almedalen och strategier för det arbetet. Tid har också lagts på att sätta upp ramarna för hur nätverksträffarna ska se ut. Tyngdpunkten i mötena ligger i att resonera kring gemensamma utmaningar, jämföra olika strategier och dela idéer för att förbättra arbetet med opinionsbildning.

– Vi ser nätverket som en trygg hamn att prata om förutsättningar för att bedriva opinionsbildande verksamhet med personer som har liknande arbetsuppgifter och förståelse för den politiska processen.

– Framöver kommer varje träff ha ett specifikt tema så att vi som deltagare vet vad vi ska prata om och kan förbereda bra tankar för kvalitativa diskussioner.

Foto: Katarina Gustafsson