Arenan för civilsamhälle och vetenskap

Den 10-11 februari 2011 arrangerade IDEELL ARENA tillsammans med Vetenskapsrådet Arenan för civilsamhälle och vetenskap på Bosön i Stockholm.

Drygt 180 deltagare från den ideella sektorn, forskare och myndighetsrepresentanter samlades. Syftet med evenemanget var tvådelat. Organisationerna fick möjlighet att ta del både av existerande forskning och tankar om kommande projekt, som kan ha bäring både på deras vardag eller på deras roll i samhället. Dels gavs de som var intresserade att vara med och ge synpunkter på inriktningen på det som regeringen kallar behovsstyrda studier.

Konferensen var en del i regeringens stora tioåriga satsning på forskning om civilsamhället.

Under första dagen presenterades forskning kring civilsamhället och den ideella sektorns organisationer, både sådan som finns och sådan som planeras.

Den andra dagen startade med ett antal presentationer. Därefter fick deltagarna i gruppsamtal ta fram en prioriteringslista över de kunskapsbehov som deltagarna trodde att forskningen skulle kunna bidra med. Denna lista lämnades sedan över till Vetenskapsrådet som ett underlag för en kommande utlysning för behovsstyrda studier. Dag två deltog drygt 100 personer.

Framtida forskning

Under den andra dagen på konferensen var uppgiften att identifiera de utmaningar ideell sektor står inför och fundera över vilka man skulle önska att forskningen belyste. Utmaningarna överlämnades till Vetenskapsrådet under konferensen. I bifogad rapport görs en analys av materialet utifrån de data som genererades i gruppsamtalen.

Läs mer om processen och resultatet i Analys av processen för behovsorientering Analys av processen för behovsorienteringen.

Filmklipp och presentationer från valda delar av konferensen

Läs Buzz – En rapport från Arenan här.

Lättsamt men ändå tänkvärt – Se stå-up komikern Erik Löfmarcks inledning på konferensen. Klippet är 13 minuter.

Så här sammanfattar Arne Jarrick, Vetenskapsrådet och Stefan Bergh, IDEELL ARENA konferensen. Klippet är 7.27 minuter.

Vad säger frontforskningen om civilsamhället? Ett axplock av pågående forskningsprojekt presenterade i 12 seminarier. Läs mer och se filmerna från seminarierna här.

The future of Resarch on Nonprofits – Major Challenges for Academia and Practioners. Läs mer om Dennis R Young, professor Georgia State University, och ta del av powerpoint-presentation från seminariet här.

Filip Wijkström, sammankallande i IDEELL ARENA:s vetenskapliga råd, reflekterar kring organisationerna och forskningen. Ta del av Filip Wijkströms presentation här och lyssna på honom i följande klipp som är 14 minuter.