Avtryck

I regeringens stora forskningssatsning som till stora delar hanterades av Vetenskapsrådet ingick under 2010 och 2011 en komponent för spridning av forskning. För att genomföra detta skapade Vetenskapsrådet tillsammans med IDEELL ARENA projektet Avtryck. Projektet har syftat till att tänja på gränserna för vad forskningskommunikation och forskningsspridning är. Vi har utforskat hur kontaktytan mellan forskning och ledning skulle kunna se ut när vi frångår de traditionella metoderna, det vill säga föreläsningar, seminarier och forskares texter av olika slag. Under ett år har alternativa metoder skapats och idéer formats för att väcka nyfikenhet för forskning.

Erfarenheterna från projektet finns samlade i vår slutrapport. I varje avsnitt i rapporten finns tips på forskare att kontakta och andra vägar att fördjupa sig i forskningen.

Tre konkreta metoder prövades ut

En bussresa där resenärerna reste ut i verkligheten, till det lokala engagemanget med en professor till guide. Det här handlade om Indvid/medlem – om hur engagemanget i Sverige ser ut.

Se filmen från bussturen till verkligheten. Filmklippet är 10.20 minuter.

Storytelling var en annan metod, här fick forskare dela med sig av sina berättelser för att inspirera de som arbetar i organisationer att hitta egna berättelser. Att hitta forskningen i sin egen organisation, detta inom frågeområdet Den ideella sektorns betydelse för demokratin.

Den tredje metoden var forumteater, en interaktiv teater som togs fram i samarbete mellan regissör och forskare, där dilemman och frågeställningar från forskningen ställdes på sin spets. Ytterligare ett koncept togs fram kring ny teknologi, där sociala nätverk lyftes ut i det fysiska rummet.

Bakgrund

I regeringens stora forskningssatsning som till stora delar hanteras av Vetenskapsrådet, ingick under 2010 och 2011 en komponent för spridning av forskning. IDEELL ARENA pekades ut som en lämplig samarbetspartner för Vetenskapsrådets arbete med just spridningen. I början av 2011 och 2012 genomfördes Arenan för civilsamhälle och vetenskap som en del i spridningssatsningen. Främst nya projekt som erhållit finansiering från Vetenskapsrådet eller Riksbankens Jubileumsfond presenterades, men även en del annan forskning av intresse för den ideella sektorns organisationer. Utöver de två konferenserna fanns en annan del av spridningsarbetet. Det är denna del som är projektet Avtryck.

Målgruppen är i första hand ledare inom den ideella sektorn. Andra grupper bör också ha intresse av satsningen, till exempel beslutsfattare, forskare, andra nivåer i de ideella organisationerna än ledningen för att nämna några.  På LedarskapsArenan den 7 februari 2013 presenterades projektets resultat.

Information om Vetenskapsrådets ramprogram med alla dess forskare och projekt hittar du här