Förtroendevaldas syn på kunskap och lärande

Projektet fokuserar på vad förtroendevalda i Hyresgästföreningen och Riksidrottsförbundet anser att de behöver kunna och/eller lära sig för att uppfylla och utveckla föreningens uppdrag. Projektet genomförs i samarbete med Hyresgästföreningen, SISU Idrottsutbildarna, Riksidrottsförbundet och Ersta Sköndal högskola.

Syfte och frågeställningar

Det långsiktiga målet är att utveckla Hyresgästföreningens och SISU Idrottsutbildarnas föreningsutbildningar för förtroendevalda. Syftet med studien är att undersöka, beskriva och analysera hur förtroendevalda i Hyresgästföreningen och Riksidrottsförbundets lokalföreningar beskriver sin existerande kompetens och behov av lärande för att kunna uppfylla och utveckla föreningens uppdrag.

För att kunna nå syftet anser IDEELL ARENA att följande frågeställningar är viktiga att besvara inom ramen för studien:

• Vilken bakgrund har de förtroendevalda?
• Information om styrelseuppdraget.
• Vilka var/är motiven till att arbeta ideellt som förtroendevald?
• Hur ser de förtroendevalda på sitt uppdrag?
• Vad behöver de förtroendevalda kunna och lära sig för att uppfylla och utveckla uppdraget?
• Vilka drivkrafter och former bidrar till den förtroendevaldas lärande?

Förtroendevaldas kompetens och lärande i ett forskningssammanhang

Forskning om kompetens och lärande är ett område med förgreningar till många olika akademiska discipliner och kunskapstraditioner. Internationellt undersöks och uppmärksammas exempelvis relationen mellan kompetens och utveckling i olika regioner. I ett svenskt sammanhang kan – bland annan kunskapsinhämtning – nämnas forskning om formellt och informellt lärande, folkbildningens olika dimensioner samt betydelsen av den praktiska kunskapen.

Denna studie utgår dock från ett civilsamhällesperspektiv och betonar främst det ideella föreningssammanhanget. Därmed lyfts vissa aspekter fram kring förtroendevaldas kompetens och lärande. Fördelen med detta är för det första att perspektivet framhåller att det handlar om de speciella förutsättningarna för just förtroendevalda, föreningar och folkrörelser. Några av dessa förutsättningar som kan nämnas är betydelsen av intern och extern demokrati, ideellt arbete, samspelet i en federativ struktur och den svenska folkrörelsetraditionen. Det kan också handla om skillnaden och spänningen mellan formell kompetens och enskilda förtroendevaldas motiv till att utveckla andra kompetenser inom ramen för uppdraget. Förtroendevaldas kompetens och behov av lärande är därmed inte bara kontextualiserat i allmänhet, utan till de ideella organisationernas speciella förutsättningar i synnerhet.

Resultat

Resultaten från projektet hittar du i rapporten Förtroendevalda i stormens öga. Resultaten och de frågor som rapporterna reser har också diskuterats såväl internt inom Riksidrottsförbundet och Hyresgästföreningen som externt vid olika IDEELL ARENA arrangemang.

En form av uppföljning som planeras är en specifik forskarantologi om de förutsättningar och utmaningar som förtroendevalda konfronteras med inom ideell sektor.