Folk i rörelse – medborgerligt engagemang 1992-2014

I rapporten Folk i rörelse – medborgerligt engagemang 1992-2014 presenterar forskarna Johan von Essen, Magnus Jegermalm och Lars Svedberg vid Ersta Sköndal högskola en undersökning av svenskarnas ideella/frivilliga arbete och informella insatser.

Befolkningsundersökningen visar inte oväntat på en stabilitet när det gäller graden av engagemang. En stor del av medborgarna utför någon gång under sitt liv ideella och informella insatser. Det finns alltså inte något stöd för att det ideella arbetet minskar, trots att detta ofta hävdas i det offentliga samtalet. Författarna menar också att de kan avfärda förutsägelser om att det skulle ske omvälvande och snabba förändringar i det ideella engagemanget och förutsättningarna för det. Ett exempel som tas upp i rapporten är att kopplingen mellan att göra insatser och att vara medlem i en organisation antas bli svagare. Forskarna visar snarare att en konstant stor andel av de aktiva medborgarna också är medlemmar.

Ett relativt nytt område som studerats är ideellt engagemang på nätet. Det visade sig att de flesta som gjort ideella insatser på nätet (71 procent) också hade gjort traditionella ideella insatser.

Rapporten visar också att det är vanligt att de äldsta åldersgrupperna är aktiva i civilsamhället.

En stor betydelse för det ideella engagemanget är tillgången till sociala arenor. Med sociala arenor menar forskarna exempelvis att bo i en bostadsrätt och bli tillfrågad om att sitta i styrelsen eller att ha barn som idrottar och möta andra föräldrar som är ideellt aktiva. De personer som gör större insatser i ideellt arbete är ofta väletablerade i den meningen att de förvärvsarbetar, lever i en familj och är relativt välutbildade. De konstaterar att personer som arbetar ideellt ofta är exponerade på sociala arenor som de har tillgång till och där blir de tillfrågade om att börja ideellt. Den absolut största skiljelinjen är dock inte de sociala arenorna utan utbildning samt att växa upp i ett hem där föräldrar är föreningsaktiva. Forskarna kommer fram till att om det finns kompetens och kunskap och en erfarenhet av föreningsliv är chansen större att man själv kommer att börja arbeta ideellt.

Andel av den vuxna befolkningen i Sverige som arbetat ideellt 2014
Män: 57%
Kvinnor: 50%
Totalt: 53%

Genomsnittligt antal timmar per månad som de aktiva arbetar ideellt
Män: 17 timmar
Kvinnor: 13 timmar
Totalt: 15 timmar

Läs hela rapporten här