Ideologi i rörelse

Har alla ideella organisationer en ideologi och är det en särart för sektorn? Denna fråga prövas grundligt av Ola Segnestam Larsson som i boken Ideologi i rörelse redovisar resultaten av ett antal olika forskningsprojekt som har undersökt när, hur och varför ideella organisationer använder ideologier.

Ideologibegreppets brokiga historia beskrivs på ett spännande sätt och mynnar fram i konkreta förslag på en definition för hur det ser ut idag.  Omvärldens syn på ideologi beskrivs, såväl som flera aktuella exempel på ideologins betydelse i några nutida organisationer. För den som så önskar kan man också fördjupa sig i de andra sätt som över tid har funnits för att likt ”ideologi” benämna ett system av idéer.

Boken kan söka läsare bland olika aktörer med olika intressen. Kapitel med delvis kuriöst inslag handlar om när och hur frågan om ideologi blev av intresse för civilsamhällesforskningen. Dessa fördjupningar intresserar säkert forskare mer än praktiker, men de fördjupade insikterna i Lars Svedbergs insats och tankegods inom området är av generellt intresse.

För en praktiker inom sektorn kan boken ge en möjlighet att reflektera över den egna organisationen och sätta mer kommunicerbara ord på något så abstrakt som rörelsens ideologi. Har vi inom vår organisation en stark eller svag ideologi? Oavsett svaret: vilka fördelar respektive nackdelar har det?

Bokens forskningsansats ger trovärdighet och en rad referenser för den som vill söka mer. Det empiriska underlaget har hämtats från IOGT-NTO, Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet samt Sensus.  Trots en flyhänt penna så innebär forskningsansatsen att det för praktikern känns mer som en avhandling än bok. Detta ger å andra sidan en styrka för den grupp av aktörer som författaren främst vill kittla; ”Ambitionen med boken är ytterst att bidra till samtalet om ideella organisationer, deras särart i relation till privata och offentliga organisationer samt det gränsarbete som utförs för att upprätthålla idén om särart.”

Som sig bör leder boken läsaren fram till ett summerande och problematiserande resonemang om ideologi som särart för sektorn. Spännande blir de strategier som därefter föreslås för att hålla rörelsen i rörelse med utgångpunkt i tron på ideologins bärande roll. Den som tänker att ideologierna är döda i dagens samhälle bör definitivt läsa boken. Om inte läsarens åsikt ändras så kommer den i vart fall att behöva omformuleras utifrån den nya kunskap som boken ger.

Lästipset är skrivet av Mats Johnsson, Vårdförbundet.

Vi vill passa på att tipsa om boksläpp för boken den 10 april som anordnas av Idealistas. Här kan du läsa mer om boken.