Makt utan mandat

De policyprofessionella i svensk politik

Forskarna Christina Garsten, Bo Rothstein och Stefan Svallfors har i ett tvärvetenskapligt projekt kartlagt en grupp politiska makthavare som vare sig är förtroendevalda eller meritrekryterade, opolitiska tjänstemän. Författarna väljer att kalla gruppen ”policyprofessionella”. Till gruppen räknar man bl.a. in politiska sakkunniga, samhällspolitiska chefer och pressekreterare på regeringskansliet, inom de politiska partierna eller på tankesmedjor och på intresseorganisationer.  Författarna menar att gruppen ökat kraftigt de senaste årtiondena och så även gruppens inflytande och de höjer ett varningens finger för att detta inflytande äventyrar det demokratiska ansvarsutkrävandet.

Studien baseras bl.a. på ett omfattande intervjumaterial, en kartläggning av forskningsfältet i Sverige och internationellt och ger  en övergripande bild av vilka som ingår i denna grupp, deras bakgrund och karriärval. Studien har en stark tonvikt på politiska tjänsteman inom offentlig förvaltning men ett utsnitt av ideell sektor i form av ”intresseorganisationer” ingår även i studien.

Läs mer här