Medlemmar, ideologi och strategi – Forskning i fickformat

En studie av IOGT-NTO 1970 – 2009, av Stefan Einarsson.

Temat för studien är hur en medlemsbaserad organisation styrs av sina huvudmän och hur IOGT-NTOs strategier för detta växt fram. Studien är en populärvetenskaplig version av författarens avhandling ”Ideology Being Governed: Strategy Formation in Civil Society”. Stefan har studerat IOGT-NTO men hans observationer och slutsatser kan appliceras på och jämföras med en lång rad av organisationer i ideell sektor.

I den förändringsresa som Einarsson studerar, framförallt via 10 000 sidor kongresstryck och ett trettiotal intervjuer, framträder vikten av det ideologiska samtalet och lyhördheten inför nya medlemsgrupper.  Einarsson beskriver en kamp om organisationens gemensamma värdegrund där en ständig utmaning är att undvika byråkratisering, fåvälde och uppdragsglidning och istället bejaka det ”olika” i öppna samtal. Einarsson skriver: ”På grund av IOGT-NTOs demokratiska uppbyggnad och starka förankring i den svenska folkrörelsemarinaden fick de nya medlemmarna vidare möjlighet att ta plats i styrelser och andra ledningsfunktioner inom organisationen”.

Studien visar att IOGT-NTO går mycket längre än att bara värva medlemmar för att bli fler eller få mer resurser. De ser sina medlemmar och deras engagemang som en strategisk möjlighet att förnya och utveckla organisationen. Genom att inte betrakta individer med andra åsikter som fiender utan som legitima aktörer lyckades organisationen integrera de nya medlemmarna i organisationen.

Populärversionen av avhandlingen – utgiven av SSE Institute for Research i samarbete med PwC – finns att beställa på publications@hhs.se.

Avhandlingen kan läsas i sin helhet här