Non Profit Governance – innovative perspectives and approaches

I förordet tar redaktörerna, Chris Cornforth och William A Brown, avstamp i civilsamhällets ökade betydelse som utförare av offentliga tjänster och mottagare av bidrag för dessa tjänster och därmed ökade beroende av offentliga medel. Den utvecklingen har skapat en diskussion om den ideella sektorns oberoende och huruvida de organisationer som befolkar sektorn styrs på ett effektivt och oberoende sätt. Redaktörerna hänvisar primärt till en anglo-sachisk diskussion och empirin i bokens olika bidrag är hämtad från Storbritannien, USA, Kanada och Australien. Utifrån en rad olika infallsvinklar studeras styrning av ideella organisationer med fokus på förtroendevalda. Bokens enskilda kapitel behandlar bland annat det samtida litteratur- och forskningsläget gällande styrning och förtroendevalda liksom ordförandes roll och betydelse. Förutsättningar för styrelseledamöter att kunna delta i styrelsearbetet och vara aktiva liksom beteende och gruppdynamik i en styrelse är ytterligare ett ämne som avhandlas liksom förutsättningar för en styrelse att kontrollera sina tjänstemän.

Beställ boken