Lästips

Socialt arbete i civilsamhället

Från en forskargrupp vid socialhögskolan i Lund kommer den färska boken ”Socialt arbete i civilsamhället”. Tanken bakom antologin är att den skall kunna användas både av studenter inom socialt arbete (eller andra samhällsvetenskapliga ämnen) och av de som ”arbetar med eller är engagerade inom det civila samhällets organisationer” (Linde & …

Läs mer

Leda med tillit

I en ny antologi från Akademikerförbundet SSR medverkar 11 forskare och analyserar vad tillit är, vad det innebär och vad det förutsätter. Boken har tagits fram för att bidra till den aktuella debatten om tillitsbaserad styrning och mot bakgrund av regeringens tillitsreform. I mitten av nästa år kommer Tillitsdelegationen att …

Läs mer

Idéburen innovation

Nyskapande idéer, ständiga förändringar och att hela tiden ifrågasätta det rådande för att än mer verka för uppdraget. I den nya boken Idéburen innovation beskriver författarna Malin Lindberg, biträdande professor vid Luleå tekniska universitet och Cecilia Nahnfeldt , forskningschef vid Svenska kyrkan, hur civilsamhällets organisationer ser på olika nydanande projekt som bedrivs av dem. Dessutom beskrivs hur dessa projekt förhåller sig till forskning och vetenskapliga teorier om innovation.

Läs mer

Effektfull – Detaljerade studier av ledarskap

Författare till boken är Simon Elvnäs, forskare vid Kungliga tekniska högskolan i Stockholm

Boken bygger på material som Simon gjort i sin forskningsstudie som industridoktorand. Han har filmat över fem hundra ledare och kartlagt deras beteenden. Slutsatsen är att chefer inte gör vad de ska göra, vad de vill göra, eller ens vad de tror att de gör.

Läs mer

Idrottens samhällsnytta

Riksidrottsförbundet har publicerat en vetenskaplig översikt av idrottsrörelsens mervärden för individ och samhälle. Rapporten Idrottens samhällsnytta är en kommenterad forskningsöversikt som visst kan ses som specifik ur riksidrottsförbundets intresse. Men rapporten borde även vara av allmänintresse för de som funderar kring forskningens roll när det kommer till att visa uppdragets betydelse, resultat och effekter.

Läs mer

Toleransens mekanismer

Forum för levande historia har tagit fram en tvärvetenskaplig antologi om tolerans. I antologin skriver forskare från olika discipliner och ger oss en inblick i toleransens historia, utveckling och uttryck och som titeln anger också mekanismerna bakom tolerans och om det är möjligt att påverka den. Fokus ligger på toleransens …

Läs mer

Civilsamhället i det transnationella rummet

I den nya forskarantologin uppmärksammas hur idéer och praktiker från olika delar av världen letar sig in i civilsamhället. Boken innehåller tolv kapitel där författare från olika vetenskapliga discipliner beskriver hur nya idéer översätts och vävs ihop med det redan befintliga samhället. Genom att betrakta själva rummet där dessa utbyten sker ges en ny bild av samhällets utveckling och viktiga frågor kring ideell sektors och den svenska folkrörelsen utveckling dyker upp. Antologin är en fristående uppföljare på Civilsamhället i samhällskontraktet och har tagits fram i samarbete med Stockholm Centre for Civil Society Studies och IDEELL ARENAs vetenskapliga råd. Redaktörer för boken är Filip Wijkström, Marta Reuter och Abbas Emami.

Läs mer

Vad vill högsta chefer ha och vad får de ut av sina styrelser?

I den vetenskapliga tidskriften Nonprofit Management and Leaderships vinternummer presenterar författarna Kelly LeRoux och Julie Langer i artikeln What Nonprofit Executives Want and What They Get from Board Members en studie av amerikanska chefers erfarenhet kring styrelsens roll i non-profit organisationer.

Resultaten visar att cheferna var mer intresserade av att styrelsen engagerade sig i frågor om mission och strategiska mål än i administrativa och daglig verksamhet, men att de i samtliga fall önskade mer involvering av styrelsen än vad de faktiskt upplevde att de fick.

Läs mer

IOPs – Enabling or undermining the democratic voice of voluntary organisations?

Uppsatsen, författad av Josefin Smedberg, undersöker i vilken grad en idéburen organisation kan förbli självständig och med den, fortsatt kunna uttrycka sina åsikter och bedriva intressearbete som en del av ett Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP). I uppsatsen konstateras att Röda Korset har kunnat hålla kvar vid sin självständiga roll och oberoende röst.

Läs mer

Ideellt arbete inom idrottsrörelsen

FoU-rapport utgiven av Riksidrottsförbundet skriven av Johan von Essen och Susanne Wallman Lundåsen

Rapporten bygger på data från den senaste befolkningsstudien om medborgerligt engagemang som Ersta Sköndal högskola gjort sedan 1992. Ett antal frågor i den undersökningen berörde specifikt det ideella engagemanget inom idrottsrörelsen. I rapporten jämförs siffror från helheten med de specifika siffror som rör just idrotten. Rapporten redovisar också de tidigare resultaten från befolkningsstudien och resonerar framförallt i termer av att engagemanget är stabilt.

Läs mer