Proffsighet och professionalisering i civilsamhället

Professionalisering är en högintressant fråga för idéburna organisationer! Den spänner över och påverkar från så många olika håll och perspektiv. Vi vill göra största möjliga nytta för brukare eller medlemmar. En relation som bottnar i att man både sympatiserar med idén samtidigt som man ofta också har förväntningar på konkreta målsättningar. Som organisation är vi idéburna självklart en del av samhället och rättsstaten. I detta ligger i att uppfattas som relevanta och attraktiva i bland annat varumärkesperspektiv och som arbetsgivare. Det handlar om att både leva upp till gällande regelverk, och ofta att framstå och upplevas på ett sätt som harmonierar med samtiden. Att leva upp till förväntningar om och kring digitalisering är just nu särskilt framträdande. I relationen till anslagsgivare finns också starka drivkrafter som inte sällan pekar ut områden som samhällsviktiga eller insatser där aktuella samhällsproblem gärna löses genom uppdrag som ställs ut till oss inom idéburen sektor. Det finns många drivkrafter som pekar mot stärkt eller ökande professionalisering.

Samtidigt är vi, idéburna organisationer, varken marknaden eller staten. Vår styrka ligger i att vi inte sällan är statens och marknadens riktiga och verkliga utmanare, och genom det ofta en betydande medkraft i att bygga ett starkt och sammanhållet samhälle. Vår unicitet ligger i det fria och frivilliga. Det är deltagarna, brukarna eller medlemmarna som formar vårt uppdrag. För att inte tappa den uniciteten och inte leda oss in mot en riktning där vi blir statliga leverantörer eller marknadsmässiga aktörer, så måste professionaliseringen också problematiseras. Vi behöver klokt väga av professionalisering som en förutsättning i balans till professionalisering som ändamål. Ideell Arenas rapport om professionalisering sätter fokus på just denna balans i termer av att både möta och mota. Värdefull läsning och vägledning för många verksamma inom idéburen sektor.

Johan Fyrberg, förbundschef studieförbundet Vuxenskolan

Läs rapporten Proffsighet och professionalisering i civilsamhället.