Ram och Kram – Ledarskapets betydelse för organisationskulturen

Författare: Anna Iwarsson

Förordet i Ram och Kram anlägger direkt tonen där bokens redaktör menar att det unika med en ideell organisation inte är organisationens idé och ändamål utan den kultur som präglar ledarskapet, samarbetet och organisationen som helhet. Detta går därefter som en tråd genom boken: att leda utifrån uppdraget men framförallt säkerställa att organisationens kultur (värderingar och förhållningssätt) är i samklang med organisationens idé.

Det förutsätter enligt Anna Iwarsson en balans mellan det ramverk (ram) som styr organisationen och förutsättningar för olika drivkrafter och engagemang (kram) att komma till uttryck i organisationen. Författaren ger ett exempel: “ Välplanerade möten, tydlig kommunikation kring beslutsfattande och ansvarsfördelning behöver förenas med en informell och tillåtande stämning på möten i den löpande verksamheten genom en god dialog och goda processer”.

Boken vänder sig till ledare i ideell sektor och för dem kommer sannolikt igenkänningsfaktorn vara hög. Författarna går igenom en rad olika företeelser inom sektorn som kan mana till eftertanke. Några exempel ur högen:Skillnaden mellan en uppgiftsorienterad respektive uppdragsorienterad organisation och det ledarskap och detaljstyrning som skiljer dem åt; Skillnaden mellan att skriva: “Informationen ska till föreningarna” och “informationen ska ut till föreningarna”,  blottlägger effektivt synen på vad som är centrum och periferi; Skillnaden mellan att organisationen präglas av en tyckarkultur eller kunskapskultur.

I synen på styrning och behovet av styrdokument utfärdar författaren en tydlig varning:

“Generellt är utmaningen för föreningslivet att inte fastna i extremt hållna ramverk.Det är betydligt lättare att fastna i en organisitionskultur som består av av kontroll och rutiner än att söka sig ut på okända vatten och på riktigt låta sig möta organisationens nya utmaningar”

Här kan du beställa boken