Social innovation i civilsamhällets organisationer

Malin Lindberg, professor vid Luleå tekniska universitet, har skrivit en riktigt viktig rapport om sociala innovationer; Social innovation i civilsamhällets organisationer – Kunskapsöversikt och policyrekommendationer. Den är viktig för att den på ett överskådligt sätt ger oss precis den kunskap vi just nu behöver för att kunna samverka, idéburen sektor med övriga sektorer – i syfte att tillsammans lösa komplexa samhällsutmaningar. Men för att lyckas med det – behöver vi få ökad kunskap om vad det är som driver sociala innovationer framåt.

Jag har arbetat med sociala innovationer och socialt entreprenörskap under hela mitt yrkesverksamma liv. Den större delen – utan tillgång till orden eller begreppen om att det varit ett innovationsarbete som pågått. Drivkraften har kommit inifrån genom att jag haft förmånen att få arbeta på arenor nära individer i behov av bättre livsvillkor. Individer som på olika sätt behövt alternativa vägar att ta sig fram på, eftersom de etablerade inte har varit möjliga.

Så tror jag att många inom idéburen sektor har verkat under åren och verkar idag, med stor kraft framåt, för att man måste det – utan att riktigt kunna sätta ord på det man gör, man bara gör och kommer framåt för att förändring helt enkelt måste ske. Men lika ofta stöter vi på hinder – och kanske fler hinder idag än tidigare i och med pandemin eller arbetsförmedlingens reformering. Ska vi verka tillsammans med den kraft som den samverkan kan generera, är det av vikt att vi samlas kring vad vi egentligen menar med sociala innovationer. Hur de kan finansieras och verifieras, med vilka metoder och verktyg vi kan följa de värden som sociala insatser bidrar till, och vidare hur vi kan samlas kring dessa – så att parterna som beslutar sig för att tillsammans åstadkomma förändring, vet att de är på rätt väg. Och det viktigaste – hur får vi offentlig sektor att bli en aktiv part i det samarbetet? Stödstrukturer i olika former krävs och många av dem finns redan, sammanställda i Malin Lindbergs kunskapsöversikt, framtagen i ett samarbete mellan Entreprenörskapsforum och Nysta, Civilsamhällets nystartsgrupp för ett nytt samhällskontrakt.

Lena Lago, med uppdrag inom Svenska kyrkan, Basta och Skoopi

Läs rapporten Social innovation i civilsamhällets organisationer här