Tidskriften Organisation och samhälle

Månadens lästips är tidskriften Organisation & samhälle, en tidskrift med artiklar författade av forskare och lärare inom ämnet företagsekonomi vid Sveriges högskolor och universitet. Artiklarna knyter an till aktuella teman i forskning och samhällsdebatt. Tidskriften är tillgänglig digitalt och artiklarna är öppna för läsning utan betalvägg.

Det finns många intressanta inlägg och teman som berör forskning och frågor om organisering och styrning som i högsta grad är relevant för civilsamhällets organisationer att ta del av. Senaste temat ”Tid för tillit” är högaktuellt för den som har funderingar på detta med tillitsstyrning.

Vi lyfter i detta lästips upp en av de artiklarna som publicerats på temat ”Tid för ”tillit”.

Idéer om tillit och kontroll kommer i reformvågorav Janet Vähämäki, forskare på SCORE, Stockholms Centrum för forskning om offentlig förvaltning. Artikeln är spännande läsning för den som vill kunna navigera i hur vi som ledare kan balansera mellan olika krav och trender, inte minst den nu på modet aktuella tillitsstyrningen. Janet svara på frågorna varifrån idéerna kommer och varför organisationer upprepar sig. Hon har undersökt hur biståndsmyndigheten Sida under 4 tillfällen under en period av 40 år lanserat liknande system för resultatredovisning. Initiativ med syfte att ”samla in resultatinformation som skulle användas för att stödja beslutsfattande, planering och kommunikation.” Ett gott syfte men där resultaten i slutänden faktiskt inte användes till det som det var tänkt till och därmed i vågor avvecklades och ersättes av reformer och diskussioner, som handlade om lärande och tillit.

Janet beskriver dessa reformvågor i 5 faser och avslutar sin artikel med varför det är viktigt att ha kunskap om dessa reformvågor. Där den första anledningen är att det är kostsamt för organisationer med modekänsliga reformer, och följt därefter vikten av att inte vara just modekänslig. Utan att ”bygga upp en långsiktighet i styrningen” som kan ”hjälpa organisationer att stå emot ett externt tryck med krav på stora förändringar och kanske in slutänden ”frigöra tid till att genomföra reformer som organisationen själv bedömer är de bästa för att styra mot sina verksamhetsmål.”

Länk till tidskriften och Janets artikel hittar du genom att klicka här:

Är du nyfiken på hela avhandlingen kan du läsa den här: http://su.diva-portal.org/smash/get/diva2:1054590/FULLTEXT01.pdf

Lästipset skrivet av Katarina Gustafsson, på Ideell Arena