Toleransens mekanismer

Forum för levande historia har tagit fram en tvärvetenskaplig antologi om tolerans. I antologin skriver forskare från olika discipliner och ger oss en inblick i toleransens historia, utveckling och uttryck och som titeln anger också mekanismerna bakom tolerans och om det är möjligt att påverka den.

Fokus ligger på toleransens utveckling under ungdomsåren, vilken roll föräldrar, skola och civilsamhälle har för formandet av ungdomars toleranta attityder, och hur toleransen ser ut i ett internationellt perspektiv. Flera kapitel väcker frågor kring själva begreppet tolerans. Vad är tolerans och vad innebär det att vara tolerant och hur skapas ett tolerant samhälle i Sverige där universella och individuella värderingar står i fokus?

Johan von Essen, docent i teologi vid Ersta Sköndal Bräcke högskola skriver: ”Att toleransidealet är så självklart gott gör att det är lätt att ta för givet vad det innebär och uppfatta det som en öppen, generös och fördragsam attityd till omvärlden”. Tillsammans med bland annat Lars Trägårdh, professor i historia vid Ersta Sköndal Högskola, visar de på toleransbegreppets dubbelhet. Att tolerans förutsätter att det också finns sådant som inte kan tolereras.

Extra intressant för ideella organisationer är kapitlet om vilken roll organisationer i civilsamhället kan spela för utvecklingen av positiva attityder och tolerans hos ungdomar. Erik Lundberg och Ali Abdelzadeh, båda doktorer i statsvetenskap, vid Forum för levande historia resp. MUCF, visar att ”föreningsengagemanget påverkade startnivån av ungdomars tolerans, men inte förändringen av toleransen över tid”.

Jämförande perspektiv på tolerans får vi av Susanne Wallman Lundåsen, docent i statsvetenskap vid Mittuniversitetet och Kari Steen-Johnsen, forskningsledare vid Institutt for samfunnsforskning i Oslo. Kari utgår från studier av socialt kapital i mångkulturella lokalsamhällen i Norge, när hon menar att för att stärka toleransens hållbarhet behöver offentliga myndigheter aktivt gå in i dialog med civilsamhället.

Antologin går att ladda hem från Forum för levande historias hemsida, där finns det också korta ljudklipp som sammanfattar några av kapitlen.

SE OCKSÅ: IDEELLA SEKTORN I EN TID AV FÖRÄNDRING – ÖPPNA, TOLERANTA OCH INKLUDERANDE
Webbsändning från strategiforum i december 2016 med Johan von Essen, Erik Lundberg, Susanne Wallman Lundåsen och Peter Moilanen.

Se sändningen