Villkor för ideella föreningar och trossamfund

Myndigheten för Ungdoms- och civilsamhällesfrågor har kommit ut med en ny studie om det civila samhällets villkor, förutsättningar och självständighet. Denna gång har studien en inriktning på trossamfund.

En stor fördel med studien är det jämförande perspektivet då myndigheten gav ut en liknande studie 2013 vilket innebär att underlag och siffror om det civila samhället från 2012 och 2014 kan jämföras. Bägge studierna utgår ifrån de sex principerna i Civilsamhällespropositionen ( prop. 2009/10:55) om självständighet och oberoende, dialog, kvalitet, långsiktighet, öppenhet och insyn samt mångfald.

I den senaste studien kan bland annat noteras ett ökat beroende av offentliga medel hos ideella föreningar för att de ska kunna bedriva sin kärnverksamhet. Det finns även tecken på en ökad andel ideella föreningar som bedriver verksamhet på uppdrag av en offentlig aktör. I likhet med svaren i studien från 2013 anser dock få ideella organisationer att det offentliga uppdraget har begränsat organisationens självständighet.

Siffrorna  i 2013 och 2015 års studie visar att det är vanligast med föreningar med ett medlemsantal på 150 till 200 medlemmar. Beträffande relationen till offentliga aktörer visar bägge studierna en skillnad på hur ideella föreningar ser på samarbetsklimatet med offentliga aktörer. Föreningarna uppfattar att offentliga tjänstemän på kommunal nivå  i högre utsträckning bidrar till ömsesidig dialog  och ett öppet samarbetsklimat  än offentliga tjänstemän på statlig och regional nivå.

Läs hela studien