Abeona

Abeona är ett forskningsbaserat utvecklingsprogram som främjar det strategiska ledarskapet i styrelser. Programmet har lånat sitt namn från en fjärilsart. På samma sätt som en fjärils vingslag i Mexico sägs kunna leda till en orkan i södra Sverige menar vi att en styrelseledamots arbete idag får strategiska konsekvenser för morgondagens civilsamhälle.

Styrelser har en central och avgörande roll för civilsamhällets utveckling. Det handlar om att värna organisationens idéer och värdegrund. Det handlar också om att sätta uppdraget i centrum och att staka ut riktningen för organisationen, även när samhällets förväntningar och krav pekar åt ett annat håll.  Vi menar att civilsamhällets ledare både behöver kunna navigera och leda den utveckling som sker.

Genom Abeona rustas du som styrelseledamot eller förtroendevald till att förhålla dig till omvärldens förändringar samtidigt som du får en fördjupad kunskap om den ideella sektorn och strategiskt styrelsearbete i ideella organisationer. Tillsammans med de inbjudna forskarna djupdyker vi i de strategiska styrelsefrågorna, introducerar och bearbetar modeller och kunskap som hjälper dig att möta möjligheter och mota utmaningar.

Om Abeona med programledning och medverkande forskare

Vem är du?

Programmet vänder sig till dig som är aktiv i en styrelse på nationell nivå samt dig som representerar en nationell organisation med regional struktur och är aktiv i den regionala styrelsen. Du har ansvaret för det långsiktiga strategiska arbetet med att staka ut riktningen för din organisation.

Din plattform kan vara en folkrörelse, en paraplyorganisation, en stiftelse, ett socialt kooperativ eller någon annan typ av organisation i ideell sektor. Som deltagare är du en del av en grupp ledare från olika verksamhetsfält och rörelser, till exempel idrott, folkbildning, fackligt arbete, religion, bistånd, kultur, miljö eller sociala frågor.

Forskningsbaserad kunskap, erfarenhetsutbyte och egen reflektion

Programmet genomförs i första hand digitalt. Förinspelade föreläsningar och filmer med svenska och internationella forskare varvas med erfarenhetsutbyte och arbete i mindre grupper. Ett färre antal träffar sker fysiskt.

Programmet är utformat utifrån fyra övergripande teman:

  • Styrelsearbete i civilsamhället
  • Strategiska styrelsefrågor i civilsamhället
  • Omvärldens betydelse för strategiskt styrelsearbete
  • Trender och förändringar i styrelsens strategiska ledning av ideella organisationer

Varje tema genomförs i form av en modul och pågår under en specifik period. Under perioden varvas fördjupning på egen hand med hjälp av förinspelade föreläsningar digitala live-föreläsningar, digitala träffar med erfarenhetsutbyte och diskussioner i grupp. Varje period sträcker sig över ca 2 månader för att du på bästa sätt ska kunna anpassa inhämtning av kunskap samt erfarenhetsutbytet efter just dina förutsättningar.

Programmet löper från september till maj och omfattar uppskattningsvis 90-100 timmars egenarbete fördelat mellan programmets olika delar. Till våren 2022 kommer anmälan till Abeona 22/23 att öppna. Du kan läsa mer om programmets innehåll och upplägg i programfoldern för Abeona 21/22.

Förutsättningar och praktisk information

Ideell Arenas utgångspunkt är att det är i mötet med andra –må det vara människor med olika erfarenheter och värderingar eller andra sätt att organisera sig – som den bästa utväxlingen och utbytet mellan människor sker. I mötet av idéer och nyfikenhet får vi nya perspektiv som berikar och hjälper oss att leda och utveckla våra organisationer.

En viktig del under programmet är därför den gemensamma reflektionen. Under programmet delas ni in i basgrupper där diskussionerna är både styrda och öppna utifrån behoven i gruppen. Det ges också tillfälle att reflektera i storgrupp med alla deltagare och forskare under våra digitala träffar.

Vi förutsätter att du är öppen för att delta i sådana samtal och att du går in med inställningen att du vill dela med dig av egna och din organisations erfarenheter och lärdomar. På så vis får du också möjlighet att skapa värdefulla och personliga nätverk med andra iden ideella sektorn.

Eget arbete

Under programmet genomför du under de olika modulerna egen inläsning av filmat material och i vissa fall inläsning av kortare texter. En del av arbetet innebär att även förankra och iaktta fenomen i din egen organisation. Eget arbete med att planera och delta i basgruppsträffar ingår också.

Programledning

Katarina Gustafsson, program- och nätverksansvarig, Ideell Arena.

Ola Segnestam Larsson, forskare, Ersta Sköndal Bräcke högskola. Läs mer om Ola här.

Kostnad

Programavgiften för partner i Ideell Arena är 20 000 kr, för övriga 35 000 kr. Kostnader för eventuell logi och resor tillkommer och ingår inte i programavgiften.

Mer information

Har du några frågor är du välkommen att höra av dig till Katarina Gustafsson på 070-461 94 53 eller katarina.gustafsson@ideellarena.se