Mål för Ung Med Makt 2016

Syfte

Att stärka unga ledare till att känna sig säkrare i sin position och ge verktyg för att kontinuerligt kunna utveckla ledarskapet och organisationen såväl i vardagen som ur ett långsiktigt strategiskt perspektiv.

Mål för träff 1 Skapa plattform

Vi fokuserar på gruppen, nätverket och dig som individ. Målen med träffen är att du som deltagare får:

 • En ökad förståelse för ideell sektor som del i samhället
 • Definiera egna mål och ambitioner med programmet
 • Förståelse för vad mentorskapet och rollen som adept innebär

Mål för träff 2 Individ

Vi fokuserar på ditt individuella ledarskap, gruppdynamik och förändringsarbete. Målen med träffen är att du som deltagare får:

 • Teoretiska perspektiv på ledarskap och grupputveckling
 • Verktyg för att leda i förändring och utveckling
 • Identifiera och diskutera sina egna drivkrafter

Mål för träff 3 Organisation

Vi fokuserar på organisationen och organisering. Målen med träffen är att du som deltagare får:

 • Ökad kunskap om hur en organisations strategi, mål, verksamhet och budget är sammankopplade
 • Metoder för mål- och resultatstyrning
 • Ökad kunskap om rollfördelning och ansvar i ideella organisationer samt vad som utmärker personal-/HR-frågor i sektorn
 • Utbyta erfarenheter med varandra gällande mentorskapet

Mål för träff 4 Omvärld

Vi fokuserar på omvärldsanalys. Målen med träffen är att du som deltagare får:

 • En ökad förståelse för omvärldstrender inom och utanför ideell sektor och hur dessa påverkar ledarskapet och organisationen
 • En ökad förståelse för hur strategi kan omvandlas till praktik
 • Inspiration och metoder för hur organisationen kan arbeta med omvärldsanalys

Mål för träff 5 Avslutning

Vi fokuserar på vad vi tar med oss från Ung Med Makt 2016 och hur detta kan appliceras på den egna organisationen och det egna ledarskapet. Målen med träffen är att du som deltagare får:

 • Reflektera kring vilka lärdomar ledarskapsprogrammet gett
 • En ökad förståelse för hur det egna ledarskapet har utvecklats.
 • En ökad förståelse för hur du kan eller inte kan påverka din organisation.