Mottagare av Civilsamhällets uppsatsstipendium 2021

Civilsamhällets uppsatsstipendium går år 2021 till Karima Ben Ali, för hennes masteruppsats i sociologi vid Södertörns högskola med titeln Erfarenheter av kollektiv självförmåga och upplevelser av unga mäns våldsutövning i Fittja. En studie om lokalsamhällets brottsförebyggande roll.

I uppsatsen undersöker Karima i vilken mån lokalsamhället kan bidra till förebyggandet av ungdomsbrottslighet i Fittja, och hur en sådan funktion i sånt fall kan se ut. Uppsatsens informanter, vuxna i området, menar att de har ett ansvar för att bygga relationer och föra dialog med, och tillrättavisa, unga män som beter sig avvikande eller kriminellt, men att det samtidigt är svårt att utöva en sådan social kontroll. I analysen diskuterar Karima huruvida den bristande sociala påverkan kan vara en delförklaring till att unga mäns beteende upplevs ha förvärrats det senaste decenniet i området.

En forskarjury utser på Ideell Arenas uppdrag varje år en mottagare av stipendiet. I motiveringen till valet av årets mottagare kan man bland annat läsa:

Genom ett välskrivet vetenskapligt arbete engageras läsaren i frågor kring individens roll i relation till kollektiv påverkan och arbetet lyfter därmed också frågor som berör hur olika delar av civilsamhället – det organiserade och det individbaserade – möts och civilsamhällets ansvar för det lokala området.

Grattis Karima! Vad var det som fick dig att välja det här uppsatsämnet?
– Idén började formas för flera år sedan när jag bodde och jobbade med ungdomar i Norra Botkyrka och där jag började ana vissa mönster i hur lokalbefolkningen förhöll sig till unga män i grupp; unga män som kanske uppehöll sig i centrumområden och portar och begick diverse avvikande eller kriminella handlingar. Jag tyckte mig ana att lokalbor ”undvek” att ta kontakt med dem, att de höll en viss distans och att de i de fall där unga betedde sig avvikande eller kriminellt lät bli att kliva in och föra dialog eller rätta till deras beteenden. Sedan när jag påbörjade min masterutbildning i sociologi läste jag flera kurser där jag på olika sätt kunde fördjupa mig i denna idé och vrida och vända på den. Gängrelaterade dödskjutningar hade då sedan flera år tillbaka varit ett problem i flertalet områden i Sverige, och det kändes därför naturligt att studera just huruvida lokalbor från dessa områden upplever att de kan påverka utvecklingen av våldsbrottsligheten.

Är det något särskilt i uppsatsen som du vill att läsaren tar med sig?
-Att det troligtvis krävs ganska många olika typer av insatser för att få bukt med gängrelaterad våldsbrottslighet. Jag tror inte att det finns någon enstaka universallösning till det skjutvapenvåld som pågår. Men jag vill lyfta fram att jag tror att i alla fall en av dessa insatser kan ligga i lokalbefolkningen samlade förmåga. Min uppsats innehåller flera röster som vittnar om att lokalbors brottspreventiva ageranden i vardagen upplevs göra skillnad och att ett lokalsamhälle som samarbetar för att förebygga brott troligtvis kan göra ännu mer skillnad.

Skrivet av Karin Forsberg.