Medarbetarskap, ledarskap och chefsroll

Detta är ett nätverk, i Ideell Arenas regi, för ideell sektors ledande företrädare. Nätverket är en plattform för löpande erfarenhetsutbyte, där deltagarna bidrar med och tar del av viktiga exempel och ny forskning kring medarbetarskap, ledarskap och chefsroll.

Aktivt arbete med medarbetarskap, ledarskap och chefsroll är avgörande för hur en organisation med anställd personal lyckas. Aktuell forskning visar exempelvis att det är stor skillnad på vad chefer tror sig göra och de facto gör – och att det som ger mest utväxling för organisationen är det chefer (generellt) verkar göra minst av. Hur omsätter vi den kunskapen rent praktiskt i våra ideella organisationer? Och medarbetarskap – vad är det egentligen? Hur ser det ut i olika organisationer och hur främjas bra medarbetarskap? Chefsrollen har visat sig både ha generella och särartsinriktade inslag i ideella organisationer. Hur tar sig organisationer – och chefer – sig an det komplexa uppdraget som chef? Hur främjas chefsrollen? Vad gör skillnad på riktigt för chefer?

Målgrupp/deltagare

Deltagarna i nätverket kan ha olika roller/funktioner i sin organisation. En mix av roller tror vi främjar lärandet och erfarenhetsutbytet i nätverket. Sannolikt har du som deltar i nätverket någon av dessa roller/uppgifter: personalchef, generalsekreterare/kanslichef/högste tjänsteperson, mellanchef, kompetensutvecklingsansvarig, utbildningschef, lärledare eller annan roll med särskilt ansvar för utveckling av medarbetare och chefer. Kanske har du en roll vi inte listar här, men du har avgörande betydelse för frågorna som nätverket avser fokusera på?

Form

Nätverket träffas 5 gånger per år. Varje nätverksträff är 3 timmar. Vi har roterande värdskap för träffarna, det vill säga varje träff sker på någon deltagares arbetsplats i Stockholmsområdet.

Nätverket bygger till stora delar på erfarenhetsutbyte mellan deltagarna. Vid behov tar vi in externa forskare och praktiker. Metodmässigt är träffarna en mix mellan samtal, kreativa mötesmetoder och föreläsningar. Nätverket erbjuder också digitala stöd för kommunikation mellan träffarna.

Exempel på teman som diskuteras

Nätverksträffarnas teman bestäms av deltagarna tillsammans med processledaren. Exempel på frågor som tas upp i nätverket är:

  • Vad är medarbetarskap?
  • Hur omsätta kunskap om medarbetarskap – praktiskt – i organisationen?
  • Vad säger forskningen kring ledarskap i ideell sektor?
  • Vad är unikt med chefsrollen i ideell sektor?
  • Vilka förutsättningar behövs för att chefer i ideella organisationer ska prestera så bra som möjligt?

Kostnad

Kostnaden för att vara med i nätverket under ett år är 5 000 kronor för partners i Ideell Arena och 9 000 kronor för övriga organisationer.

Nätverkets ekonomi bygger på att deltagarna faktureras en årlig avgift. Denna avgift används för att ersätta processledaren, inbjudna föreläsare, inköp av litteratur och övriga kostnader. Kostnaden för nätverket beror på antalet träffar och om de sträcker sig över halvdag eller heldag.

Deltagande

För att ha kontinuitet, och samtidigt möjliggöra flexibilitet, är det önskvärt att du som deltagare är närvarande på träffarna.

Processledare

Johan Welander har arbetat som kompetensutvecklingschef på Rädda Barnen och är författare till böckerna Är chefen människa? Om chefens uppdrag, utmaningar och möjligheter i civilsamhället och Idéburen chef – HR-arbete och personalansvar i ideella organisationer.

Har ett livligt intresse för ledarskap, medarbetarskap och HR-arbete inom ideell sektor. Trivs med att skapa förutsättningar för användande av människors reella kompetens så att 1+1 blir 3 istället för 2. Tänker mycket på, och försöker hitta lösningar för, hur organisation och människor bör fungera ihop. Är personalvetare, tidigare vice ordförande för Idea- Arbetsgivarförbundet för ideella organisationer och vill vara en drivande kraft i utvecklingen av HR-arbete inom ideell sektor. Var ansvarig för HR-arbetet på Sensus studieförbund under ett flertal år, när organisationen ville gå från bra till riktigt bra på HR-frågor. Har testat stand up comedy och haft världens kortaste DJ-karriär.

Vill du gå med i nätverket?

Välkommen att höra av dig till Karin Forsberg på Ideell Arenas kansli;

karin.forsberg@ideellarena.se eller 070-338 26 26

***

Processledare
Johan Welander processledare nätverket. Honom når du på johan@thinkandact.se.