Från administration till ideologi?

I syfte att utveckla kunskapen om det strategiska ledarskapet av anställda i den ideella sektorn genomför en grupp aktörer i civilsamhället och Marie Cederschiöld högskola ett forskningsprojekt, kallat ”Från administration till ideologi? Forskning om strategiskt ledarskap av anställda i ideella organisationer i Sverige.” Läs mer om rapporter och arrangemang inom ramen för projektet här!

I syfte att utveckla kunskapen om det strategiska ledarskapet av anställda i den ideella sektorn genomför en grupp aktörer i civilsamhället och Marie Cederschiöld högskola ett forskningsprojekt, kallat ”Från administration till ideologi? Forskning om strategiskt ledarskap av anställda i ideella organisationer i Sverige.” Läs mer om rapporter och arrangemang inom ramen för projektet nedan.

Antalet anställda i civilsamhället ökar och är därmed en viktig resurs, men också en tilltagande maktfaktor. Därutöver finns det utmaningar i att balansera organisationernas uppdrag med ändrade förutsättningar och villkor för anställda. Då forskningen och den systematiserade kunskapen är begränsad, både i Sverige och internationellt, genomförs ett forskningsprojekt för att stärka det strategiska  ledarskapet i den ideella sektorn.

Forskningsfrågor

  • Vad kännetecknar det strategiska ledarskapet av anställda i det svenska civilsamhället?
  • Vilka likheter och skillnader finns det mellan olika typer av ideella organisationer samt mellan ideella, offentliga och privata organisationer?
  • Vad bör göras för att utveckla det strategiska ledarskapet av anställda i det svenska civilsamhället?

Ramverket inom projektet skiljer mellan två dimensioner som påverkar ledarskapet av anställda ideella organisationer: en uppdragsfokuserad och en mer traditionell inriktning.

I den uppdragsfokuserande inriktningen bidrar och underordnas ledarskapet av anställda organisationens uppdrag.

I den traditionella inriktningen utgår och formas organisationens uppdrag främst av organisationens humankapital, exempelvis i form av de anställda, men även medlemmar och frivilliga.

Projektet genomförs genom samverkan mellan följande aktörer.

  • Arbetsgivaralliansen,
  • Bräcke Diakoni,
  • Fremia,
  • Ideell Arena,
  • Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation,
  • Svenska sällskapet för nykterhet och folkbildning och
  • Marie Cederschiöld högskola.

Rapporter och mötesplatser
Inom ramen för projektet kommer en rad rapporter och seminarier att produceras och arrangeras.

Arrangemang:
Vad kan forskningen lära oss om strategisk styrning av anställda i civilsamhället? (16 maj 2024)
Se seminariet i efterhand här

Rapporter:
Från forskning till ideologi? Tidigare forskning om att strategiskt styra och leda anställda i ideella organisationer (maj 2024)

Anmäl dig till vår mejllista så du fortlöpande får information om projektet och inbjudningar till kommande samtal och evenemang.

Vill du veta mer om projektet? Kontakta Ola Segnestam Larsson (Ola.Segnestam-Larsson@mchs.se) eller maila info@ideellarena.se