Vägledande principer för nomineringskommittén

Principerna antogs på partenskapsmötet 2016

Ideell Arenas nomineringskommitté (NomK) väljs av partnerskapsmötet i april varje år. NomK bör bestå av tre ledamöter med sammantaget goda kunskaper om den ideella sektorns organisationer och förutsättningar samt med ett brett nätverk inom sektorn.
Nomineringskommittén arbetar enligt följande vägledande principer:

  • Transparens/öppenhet – arbetet ska präglas av öppenhet och insyn, genom att NomK ska kunna redogöra för sitt tillvägagångsätt och arbetsprocessens gång, men också av att kommitténs interna överläggningar och bedömningar ska vara förtroliga.
  • Mångfald/bredd – NomK ska i sin beredning av valen verka för att sammansättningen av styrgruppen präglas av en bredd gällande erfarenheter, bakgrund och representation från partners.
  • Proaktiv/uppsökande – Även om NomK fått uppdrag av partnerskapsmötet att bereda valen ankommer det på varje partner att lämna förslag på kandidater. Kommittén ska aktivt kontakta partners och uppmana dem att bidra i arbetet.
  • Sekretess/jäv – de som ingår i NomK får inte obehörigen röja vad de i denna egenskap i förtroende fått kännedom om, och får inte heller delta i beslut eller beredning i de delar där jäv föreligger.

NomKs förslag till styrgrupp skickas ut med övriga handlingar tre veckor innan partnerskapsmötet. I tid för det ska kommittén presentera en kravprofil för uppdraget som ordförande och ledamot, och begära in nomineringar att bereda.

Läs mer om NomKoms uppdrag i Ideell Arenas stadgar.