Nomineringar till styrgruppen för Ideell Arena

Det har blivit dags att nominera personer till styrgruppen för Ideell Arena som ska väljas vid Partnerskapsmötet den 27 april 2023. Huvudfokus för Ideell Arena är ledarskaps-, forsknings- och utvecklingsfrågor för ideell sektor.

Information om verksamheten finns på www.ideellarena.se.

Vi uppmuntrar er att inkomma med förslag på personer som ni anser vara lämpliga för styrgruppen, detta gäller även för omval. Vi hoppas kunna nominera en styrgrupp som representerar en bredd av partners. Eftersom vi är en nomineringskommitté/valberedning arbetar vi i första hand med de förslag som vi får från partners.

Bilagt (se nedan) finns en kravprofil för ordförande respektive ledamot i styrgruppen, tillsammans med mer information om uppdraget.

Välkomna med era nomineringar med namn, kontaktuppgifter och gärna några korta rader om den föreslagna kandidaten, samt information om huruvida denna är tillfrågad. Skicka nomineringarna per mejl till
alexander.clemenson@kfum.se
maria.graner@folkbildningsradet.se
mattias.hjelmberg@rfsisu.se
senast den 1 februari 2023.

Enligt stadgarna ska styrgruppen bestå av ordförande samt 6, 8 eller 10 ledamöter. Ordförande har mandatperiod om ett år och ledamöter i styrgruppen mandatperiod om två år.

Vänliga hälsningar

Nomineringskommittén för Ideell Arena

Maria Graner, Folkbildningsrådet, maria.graner@folkbildningsradet.se

Mattias Hjelmberg, Riksidrottsförbundet mattias.hjelmberg@rfsisu.se

Alexander Clemenson, KFUM, alexander.clemenson@kfum.se

 

För ordförande utgår vi från följande kravprofil: 

  • Flerårig erfarenhet av uppdrag som ledande förtroendevald och/ eller tjänsteperson inom den ideella sektorn, men gärna även från offentlig eller privat sektor.  
  • Förståelse för och förmåga att leda i idéburen sektors komplexitet och bredd.
  • Brett nätverk i civilsamhälle och övriga samhället.
  • Flerårig erfarenhet av forskning eller samverkan med forskarsamhället.

Nomineringskommitténs utgångspunkt är att föreslå en styrgrupp som i sin helhet möter följande punkter: 

  • Bred förankring i idéburen sektor
  • En kombination av anställda och förtroendevalda 
  • Kunskap om/erfarenhet av forskning om idéburen sektor
  • En bredd i representationen från Ideell Arenas partnerorganisationer: nya och gamla partners, stora och små organisationer etc. 
  • En bredd i erfarenhet, ålder och bakgrund.
  • Balans i styrgruppen gällande kön och könsidentitet.

Om styrgruppens uppdrag

Om uppdraget som styrgruppens ordförande

Ordförandens roll är att, på en strategisk nivå, leda och samordna arbetet i styrgruppen.

Styrgruppen har cirka 4 möten per år à 2 timmar per tillfälle, samt en strategidag. Mötena genomförs i Stockholm. Ordförande har löpande kontakt med verksamhetschef, inklusive förberedelse inför styrgruppsmöten samt avstämning varannan vecka. Utöver detta tillkommer tid för deltagande på Ideell Arenas arrangemang, såsom Partnerskapsmötet och Ledarskapsarenan. Mandattiden är ett år.

Om uppdraget som styrgruppsledamot

Styrgruppens roll är att leda arbetet för Ideell Arena på en strategisk nivå. Styrgruppen ska bestå av mellan 6 och 10  ledamöter samt ordförande. Styrgruppen har 4 möten per år à 2 timmar per tillfälle, samt en strategidag. Mötena genomförs i Stockholm. Därtill kan styrgruppen inom sig bilda arbetsgrupper. Utöver detta tillkommer tid för deltagande på Ideell Arenas arrangemang, såsom Partnerskapsmötet och Ledarskapsarenan.

Skrivet av Ekim Caglar.