Nya forskningsmedel för samverkan med ideella sektorn kring jämlikhet, klimat och digitalisering

Mistra utlyser 40 miljoner kronor för forskning och innovation som kan bidra till arbetet för att uppnå Parisavtalets målsättningar, och menar att nya aktörer behöver samverka för att klimatmålen ska kunna nås. Utlysningen betonar därför civilsamhällets roll i mobiliseringen av innovationskraft.

Mistra är en oberoende stiftelse som arbetar med miljöstrategisk forskning, normalt via tvärvetenskapliga program som finansieras under upp till åtta år. Forskningsmedlen som nu utlyses är inriktade på tre delar av klimatomställningen: Att undersöka ideella sektorns roll i arbetet för att uppnå klimatmålen, att ta vara på utsatta gruppers perspektiv och arbeta för att samhällsomställningen inte skapar ökad ojämlikhet, samt att kritiskt granska digitaliseringens effekter på klimatomställningen.

– Vi på Mistra gör den här satsningen som en del av det som FN kallar ”the decade of action” där alla samhällets aktörer behöver gå från ord till handling för att förverkliga Parisavtalet och de globala hållbarhetsmålen fram till 2030. Digitaliseringen som möjliggörare eller risk för klimatomställningen tas också upp i utlysningen. Samtidigt som vi påskyndar handling är det viktigt att klimatomställningen är rättvis och inkluderande. Och vi tror att civilsamhällets aktörer kan bidra med viktig kunskap och nya perspektiv i det här sammanhanget, säger Linda Bell, programansvarig på Mistra.

Ideell Arena har startat facebook-gruppen ”Samverkan mellan forskning och praktik i ideell sektor” där man kan söka kontakt och diskutera möjligheter att samverka kring en ansökan om medel från Mistra. Välkommen att gå med i gruppen!

Skrivet av Karin Forsberg.