Reflektion efter strategiforum om anställda i civilsamhället

Ett 30-tal personer deltog den 21 september i Ideell Arenas strategiforum om hur det är att vara anställd i civilsamhället. Samtalet utgick ifrån rapporten ”Anställd i det svenska civilsamhället – engagemang, ansvar och delaktighet” och morgonen inleddes med en presentation av två av rapportförfattarna, forskarna Mats Jutterström och Ola Segnestam Larsson. Rapporten är framtagen av civilsamhällets tre arbetsgivarorganisationer, KFO, IDEA och Arbetsgivaralliansen med stöd av Ideell Arena. Efter genomgången följde reflektioner från företrädare för flera av Ideell Arenas partnerorganisationer.

Rapportförfattarna konstaterar i sin dragning att de anställda i civilsamhället är en grupp som länge försummats forskningsmässigt. Det finns mycket forskning om det ideella engagemangets former och storlek, men förvånansvärt få studier om de anställdas drivkrafter och arbetsvillkor. Samtidigt brukar det hävdas att det är något speciellt att verka inom ideell sektor, och att den särart och mervärde som präglar sektorn gäller för såväl ideella som anställda. Med detta som bakgrund är den här rapporten ett viktigt bidrag till samtalet om arbetsvillkoren inom civilsamhället Rapporten synliggör vad sektorn behöver jobba mer med och områden där det finns bristande kunskap. Vi behöver veta mer om de anställdas villkor och vad ideella organisationer behöver göra för att kunna rekrytera, motivera och behålla duktiga personer. Allteftersom sektorn professionaliseras och antalet anställda ökar så framträder detta som ett allt intressantare forskningsområde. Det finns behov av fler studier som hjälper oss att diskutera möjligheterna – och riskerna – med ett allt mer professionaliserat, och därtill allt mer högutbildat, civilsamhälle.

På seminariet deltog utöver forskare en rad representanter från organisationer i civilsamhället som bidrog med sina perspektiv och erfarenheter. Flera deltagare hade bakgrund i andra sektorer än civilsamhället och kunde bidra med reflektioner kring likheter och skillnader. Maria Alsander, Volontärbyrån, Anna Nordström, Rädda Barnen, Ann-Sofi Öhlén, Riksidrottsförbundet, samt Anders Larsson, Svenska Ishockeyförbundet, har alla arbetat inom näringslivet. På seminariet talade de om ideella organisationers behov av att vara tydlig vad gäller sin ideologi och grundläggande värderingar. Också i andra samhällssektorer bedrivs i dag ambitiösa värdegrundsarbeten, och frågan som ofta ställs är: När delar av andra sektorer gör anspråk på något som länge upplevts som en utmärkande faktor för civilsamhället – hur påverkar det sektorn och sektorns anställda?

Medverkade gjorde även Shadé Jalali från Unionen. Som företrädare för ett fackförbund som organiserar en stor del av sektorns anställda lyfte hon viktiga perspektiv kring vikten av att sektorns anställda behöver ha bra villkor för att göra sina jobb. Hon lyfte också att det finns en oroväckande kortsiktighet kring finansiering i allt för många organisationer vilket skapar otrygghet för de anställda, även om de på pappret har en fast anställning.

Runt borden utbyttes sedan viktiga erfarenheter och tankar efter forskarpresentationen och paneldeltagarnas reflektioner. Tack till alla som deltog och förde samtalet framåt. Ett stort tack även till Unionen, en av Ideell Arenas 90 partnerorganisationer, som stod värdar för dagen.

Skrivet av Katarina Gustafsson.