Partnerskapsmötet är samarbetets högst beslutande organ. Här bestäms de övergripande målsättningarna för samarbetet, samt beslut om budget. Mötet hålls en gång om året i april. Varje partnerorganisation har en (1) röst på mötet. På varje partnerskapsmöte utses en styrgrupp med syfte att gentemot samarbetspartners ansvara för att utvecklingsarbetet, verksamheten och ekonomin drivs på ett sådant sätt att det stämmer överens med samarbetsavtalets intentioner. På partnerskapsmötet preciserar partners uppdraget till den styrgrupp som utsetts i en instruktion. Ansvarig att bereda val till styrgrupp är Ideell Arenas nomineringskommitté. Styrdokument Långsiktig målsättning 2025 Vägledande principer för nomineringskommittén Stadgar