Studie av civilsamhällets omvärld, styrning, ekonomi och arbetskraft

En forskargrupp vid Handelshögskolan i Stockholm (HHS) har sedan början av 1990-talet varit en del i att studera civilsamhällets omvärld, styrning, ekonomi och arbetskraft. Forskningen har varit en del av det internationella Johns Hopkins Comparative Nonprofit Sector Project.

Hittills har två studier inom den svenska ideella sektorn genomförts för åren 1992 och 2002. Det unika datamaterialet har använts för att analysera trender som kommersialisering av ideella sektorer, hybridisering av organisationer och balansen mellan röst och service inom ideell sektor. Docent Filip Wijkström vid HHS har sedan i början av 1990-talet varit med i genomförandet av den första detaljerade studien av den svenska ideella sektorn.

I mitten av 2000-talet genomfördes en uppföljning och då noterades att civilsamhället växte snabbare än andra sektorer och förändringarna sammanfattades med rubriker som från röst till service, från nationalstat till näringsliv samt från öppenhet till slutenhet.

Skriften Från nationalstat till näringsliv? kan för övrigt laddas ner gratis från förlaget europeanpress.

Projektet har också en mycket viktig roll i att möjliggöra internationella jämförelser, något som också spelar roll för hur Sveriges officiella statistik ska kunna förbättras vad det gäller ideella sektor.

I dagarna skickar forskargruppen ut enkäter till tusentals organisationer inom den ideella sektorn och kooperationen. Studien finansieras av en lång rad av organisationer inom civilsamhället och enkäten går ut till både stora och små organisationer inom alla olika verksamhetsfält. Då kunskapen om sektorn är eftersatt är det viktigt att så många som möjligt tar sig tid att besvara enkäten. Med ny kunskap om civilsamhället får våra organisationer bättre synlighet och vi kan också ta bättre beslut för framtiden!

Ideell Arena bidrar sedan 2018 till arbetet med denna studie och kommer ha en särskild roll i att sprida och tillgängliggöra resultaten för ledare i ideell sektor. Både Ideell Arena och forskarna tackar för att ni som får enkäten tar er tid att svara på den.

Läs mer om Stockholm Center for Civil Society Studies vid Handelshögskolan

 

Skrivet av Katarina Gustafsson.