Uppsats om IOP fick stipendium på Civilsamhällesgalan

Josefin Smedberg tilldelas Civilsamhällesstipendiet 2016 för uppsats om Idéburet offentligt partnerskap

En idéburen organisation har goda möjligheter att bevara sin självständighet och oberoende röst när de ingår ett Idéburet offentligt partnerskap (IOP) med en offentlig aktör. Det konstaterar Josefin Smedberg i sin masteruppsats som nu har tilldelats Civilsamhällesstipendiet, som ges ut av Forum, IDEELL ARENA och Famna.

Jag är mycket glad över att genom stipendiet få chans att sprida resultaten från min uppsats till praktiker inom civilsamhället. Min förhoppning är att uppsatsen ska bidra till ökad akademisk diskussion om den idéburna sektorns roll som välfärdsproducent i Sverige, säger Josefin Smedberg efter utnämningen.

I uppsatsen har Josefin Smedberg tittat på Röda Korsets behandlingscenter för torterade och krigsskadade i Malmö och deras tre Idéburna offentliga partnerskap med Malmö stad och Region Skåne. I partnerskapen ingår behandling och aktiviteter för flyktingar och andra asylsökande som lider av posttraumatiskt stressyndrom (PTSD).

Att alla aktörer har bidragit med finansiering till verksamheten, att det har funnits en jämlik diskussion för att ta fram partnerskapet och att Röda korset är en stor och etablerad organisation är några anledningar till att Röda Korset har kunnat hålla kvar vid sin självständiga roll och oberoende röst, menar Josefin Smedberg i uppsatsen.

– Det är jättekul att genom Civilsamhällesstipendiet kunna lyfta studenter som på ett kvalificerat sätt bidrar till att öka kunskapen om civilsamhällets roll i välfärden. Forum ser just nu ett ökat intresse för IOP och Josefin Smedberg har med sin uppsats verkligen bidragit till att ta fram ny kunskap om partnerskapsmodellen, säger Göran Pettersson, generalsekreterare för Forum – idéburna organisationer med social inriktning.

– Bland Famnas medlemmar finns flera som vill testa IOP men som möts av tveksamhet från politiker och omvärld. Jag kommer sätta Josefin Smedbergs uppsats i händerna på alla dem som är nyfikna och vill förstå hur ett IOP kan fungera, kommenterar Ulrika Stuart Hamilton, generalsekreterare Famna.

– Årets uppsatser kom från flera olika samhällsvetenskapliga discipliner och från flera lärosäten runt om i Sverige. De tog sig på olika sätt an frågan om relationer mellan ideell och offentlig sektor, både i termer av oberoende och resurser men även kring frågor om professionalisering och frivillighet. Därför är det förutom att gratulera årets stipendiat till en välskriven och relevant uppsats, väldigt roligt att studentuppsatser på detta sätt synliggör kunskapsutvecklingen om det civila samhället, säger Truls Neubeck, verksamhetschef på IDEELL ARENA.

Juryns motivering

Juryns motivering till Josefin Smedbergs uppsats (Voluntary Sector Organisation Public Partnerships (IOPs) – enabling or undermining the democratic voice of voluntary organisations) i Statsvetenskap vid Lunds universitet lyder:

Det här är en uppsats som förtjänar läsning och spridning bortom akademiska kretsar. Författaren studerar vad det innebär för organisationer i det civila samhället att samverka med offentliga aktörer och hur de påverkas av detta. Frågan som studeras i uppsatsen är därmed central både för den aktuella samhällsdebatten och för forskningen om det civila samhället. Mer konkret analyseras ett antal Idéburna Offentliga Partnerskap som i en svensk kontext förts fram som en alternativ lösning på den svårlösta frågan om hur samverkan kan regleras.

Uppsatsen utvecklar ett originellt analytiskt ramverk som tar sig an centrala teorier och gör dem hanterbara på ett fint och överskådligt sätt. Utifrån en gedigen datainsamling och jämförelse av tre olika partnerskap finner uppsatsförfattaren att partnerskapen skapar större likhet mellan offentliga aktörer och organisationerna inom det civila samhället, men att denna balanseras av en strävan efter oberoende och hålla ”det offentliga” på armlängds avstånd. I förlängningen visar uppsatsen på att akademiska begrepp som beroende/oberoende är alltför snäva för att fånga dagens komplexa relationer som mellan offentliga aktörer och organisationer i det civila samhället.

Här kan du ladda ner uppsatsen i sin helhet.

Om Civilsamhällesstipendiet

Civilsamhällesstipendiet riktar sig till magister- och masterstudenter som har skrivit uppsats som berör civilsamhällets roll i välfärden. Det delas ut av Forum – idéburna organisationer med social inriktning, IDEELL ARENA och Famna – riksorganisationen för idéburen vård och social omsorg.

Fakta Idéburet offentligt partnerskap

Idéburet offentligt partnerskap (IOP) togs fram av Forum – idéburna organisationer med social inriktning 2010 och är en partnerskapsmodell mellan den idéburna och den offentliga sektorn. IOP bygger på att båda parter tillsammans definierar en samhällsutmaning och bestämmer hur den ska mötas. I partnerskapet ingår det att båda parter finansierar verksamheten.

Skrivet av Katarina Gustafsson.