Abeona

Abeona är ett forskningsbaserat utvecklingsprogram som främjar det strategiska ledarskapet i styrelser. Programmet vänder sig till dig som är aktiv i en styrelse på nationell nivå samt dig som representerar en nationell organisation med regional struktur och är aktiv i den regionala styrelsen. Du har ansvaret för det långsiktiga strategiska arbetet med att staka ut riktningen för din organisation.

Abeona

Styrelser har en central och avgörande roll för civilsamhällets utveckling. Det handlar om att värna organisationens idéer och värdegrund. Det handlar också om att sätta uppdraget i centrum och att staka ut riktningen för organisationen, även när samhällets förväntningar och krav pekar åt ett annat håll.  Vi menar att civilsamhällets ledare både behöver kunna navigera och leda den utveckling som sker. Genom Abeona rustas styrelseledamöter och förtroendevalda till att förhålla sig till omvärldens förändringar samtidigt som de får en fördjupad kunskap om den ideella sektorn och strategiskt styrelsearbete i ideella organisationer. Tillsammans med inbjudna forskare djupdyks det i de strategiska styrelsefrågorna, introduceras och bearbetas modeller och kunskap som hjälper dem att möta möjligheter och mota utmaningar.

Abeona genomfördes i två omgångar, 2021-2022 och 2022-2023 men är sedan dess vilande på grund av för få anmälningar. Ambitionen är att få igång Abeona igen på sikt, möjligen i en något reviderad form.

Grundläggande utbildning i civilsamhälleskunskap

I flera sammanhang, bland annat i arbetet med att utvärdera och utveckla Ideell Arenas utvecklingsprogram för förtroendevalda, har behovet lyfts av en ”enklare” variant av program som kan användas direkt av organisationer bland annat i utbildning av deras styrelser och nya medarbetare. Efter positiv respons kring denna idé bland flera av partnerorganisationerna, exempelvis studieförbund och arbetsgivarorganisationer, har Ideell Arena satt igång ett arbete för att ta fram en grundläggande breddutbildning i vad civilsamhället är och består av och vad som kännetecknar styrning och ledning inom den ideella sektorn.

Syftet med denna satsning är att tillgängliggöra kunskap om civilsamhället och den ideella sektorn brett bland framför allt förtroendevalda, men också anställda i civilsamhället. Målet är att detta ska bidra till ökad kompetens hos förtroendevalda om civilsamhället och styrning och ledning i civilsamhällets organisationer samt bidra till en stolthet över att vara en del av den ideella sektorn.

Uppdraget att ta fram denna grundläggande utbildning är en del av Ideell Arenas strategiska agenda under 2024-2025. För mer information, kontakta David Gustafsson, david.gustafsson@ideellarena.se.

Alla utvecklingsprogram