Fenix 2024-25

Fenixprogrammet är ett forskningsbaserat program för strategiskt ledarskap i ideella organisationer. Programmet har lånat sitt namn från legenden om Fågel Fenix som finns i många kulturer. När det är dags för fågeln att dö fattar den eld och återuppstår sedan ur sin egen aska. Fenix har därför blivit en symbol för förnyelse och resiliens. På samma sätt behöver den ideella organisationens idé och uppdrag ständigt levandegöras och omsättas i relevant verksamhet. Denna förnyelseprocess är grunden för en framgångsrik organisation eller rörelse. Genom Fenixprogrammet rustas du som ledare att förhålla dig till omvärldens förändringar och samhällets krav samtidigt som du får en fördjupad kunskap om den ideella sektorn. Genom möten med forskare och deltagare ger Fenixprogrammet dig utrymme för eftertanke och vidgade perspektiv.

Syfte och mål

Syftet med programmet är att utifrån aktuell och relevant forskning ge dig som deltagare en breddad och fördjupad förståelse för de ideella organisationernas långsiktiga utmaningar, möjligheter och strategiska kärnfrågor, samt stärka det egna strategiska och hållbara ledarskapet.Detta görs genom:

 • Att få ta del av relevant forskning och i aktiv dialog möta forskare som är väl insatta i frågor om civilsamhället.
 • Att få samtala och reflektera mycket med övriga deltagare om de ämnen som tas upp och hur den nyvunna kunskapen ska kunna användas för att stärka den egna organisationen.
 • Att utveckla den egna kunskapen om den ideella sektorn.
 • Att få tid att tänka längre och träna sitt kritiska tänkande och sin omdömeskunskap. 
 • Att få ett utökat nätverk av ledare inom sektorn att vända sig till även efter programmets slut.
 • Att få ta del av en variation av pedagogiska metoder genom hela programperioden

Fenix är till för dig som är ledare i ideell sektor

Programmet vänder sig till dig som har ansvar för det långsiktiga, strategiska utvecklingsarbetet på nationell nivå. Du har en formell eller informell ledningsroll och därigenom antas du ha mandat att fatta strategiska beslut, eller tillgång till arenor där de strategiska besluten tas i din organisation. Du kan vara förtroendevald eller anställd, arbeta centralt eller regionalt, finnas i en stabsfunktion likväl som i en verksamhet.

Din plattform kan vara en folkrörelse, en paraplyorganisation, en stiftelse, ett socialt kooperativ eller någon annan typ av organisation i civilsamhället. Som deltagare är du en del av en grupp ledare från olika verksamhetsfält och rörelser som idrott, folkbildning, fackligt arbete, religion, bistånd, kultur, miljö och sociala frågor.

Planerade datum för 2024/2025

Avsnitt 1 18-20/9 – 2024
Avsnitt 2 20-22/11 – 2024
Avsnitt 3 29-31/1 – 2025
Avsnitt 4 26-28/3 – 2025
Seminariedag 23/4 – 2025
Avslutning 1/6 – 2025

Tillkommer gör en resa till Dublin/Belfast i maj 2025 (totalt fem dagar). Dessa datum spikas under våren 2024.

Teman som avhandlas under Fenixprogrammet

Omvärlden 
För att existera som organisation så behöver ni förhålla er till omvärlden. I Fenix pratar vi om vad den består av, hur den ser ut inom sektorn och hur sektorn har utvecklats över tid. Du får under programmet lära dig strategier som kan användas för att hantera denna omvärld och dess nya förändringar.

Förutsättningar
Det svenska civilsamhällets särart och mervärde är väsentligt för att förstå den egna organisationen och dess relationer till andra sektorer. Medlemmar, förtroendevalda, ideellt engagemang, civilsamhällets uppdrag, ideologi och demokrati är några av de förutsättningar som diskuteras.

Styrning och ledning
Givet förutsättningarna och relationen till omvärlden, hur ska vi då styra och leda våra organisationer? Avsnittet behandlar bland annat grundläggande governance-modeller och organisering utifrån komplexa uppdrag.

Framtiden
Utifrån den kunskap vi fått under programmets gång. Vilka är de stora och viktiga utmaningarna för civilsamhället? Vilka möjligheter ser vi och vad behöver vi göra framöver för att utveckla våra organisationer i linje med våra uppdrag?

Kontraster – Internationell utblick
Genom en jämförelse med Irland och Nordirland belyser vi två samhällssystem med andra premisser än det svenska – system som både formar civilsamhällets uttryck och avtryck i det omgivande samhället. Här belyser vi det vi tar för givet i ett svenskt sammanhang och reflekterar över skillnader och likheter.

Programledning

Fenixprogrammet leds av David Gustafsson, verksamhetsutvecklare på Ideell Arena, och Susanna Alexius, docent i företagsekonomi och forskningsledare på Score vid Stockholms universitet och Handelshögskolan i Stockholm.

Anmälan - Fenixprogrammet 24-25

 • Personuppgifter

 • Organisationsuppgifter

 • Regler för fakturering och avbokning: Kostnadsfri avbokning kan ske fram till och med 10 augusti. Vid avbokning därefter återbetalas inte programavgiften. Fakturering sker senast 4 veckor före programstart. Resor, kost och logi ingår ej i avgiften. Ideell Arena bokar logi för dig. För avbokning av kost och logi gäller respektives kursgårds avbokningsregler.
 • Om din organisation

 • Om din roll

 • Om dig

 • (5-15 nyckelord)

Fenix 2024-25

Datum18 september 2024 - 01 juni 2025

KostnadProgramavgiften för partner i Ideell Arena är 47 000 kr, för övriga 69 000 kr. Kostnader för kost, logi och resor tillkommer och ingår inte i programavgiften. 

KontaktMaila här!

LADDA NERLäs mer om årets program!